Use "vertical progarm" in a sentence

1. Civil-Vertical Compressor

Civil-Máy nén thẳng đứngStencils

2. Circuit-Vertical Led (European

Mạch điện-Đèn LED thẳng đứng (châu Âu) Stencils

3. Get your vertical up!

Dựng cái cột thẳng lên!

4. Circuit-Vertical Fuse (European

Mạch điện-Cầu chì thẳng đứng (châu Âu) Stencils

5. Circuit-Vertical Resistor (European

Mạch điện-Điện trở thẳng đứng (châu Âu) Stencils

6. Enter the distance between two vertical lines here

Hãy nhập vào đây khoảng cách giữa hai đường dọc

7. Notice that, at full extension, these quads are vertical.

Các bạn chú ý nhé, khi duỗi hết ra, những máy bay quad này sẽ ở vị trí thẳng đứng

8. As I recline, my head says more or less vertical.

Khi tôi ngả ra, đầu tôi ít nhiều theo chiều thẳng đứng.

9. It's crosshatched by steel bars running both vertical and horizontal.

Còn có một khung thép mắt cáo chạy ngang và dọc.

10. A basket is made up of horizontal and vertical elements.

Một hình rổ được tạo thành từ các yếu tố theo chiều ngang và chiều dọc.

11. Sardinians live in vertical houses, up and down the stairs.

Ở Sardania người dân sống trong những căn nhà thẳng đứng, lên xuống cầu thang thường xuyên.

12. Something about intentional 100-metre vertical drops not being covered.

Họ nói theo luật quốc tế thì xe rơi tự do độ cao 100m không phải bồi thường.

13. The vertical axis now is thousands of dollars in today's prices.

Trục tung bây giờ đại diện cho đơn vị ngàn đô la theo thời giá hiện tại.

14. A vertical- takeoff aircraft needs an artificial stabilization system -- that's essential.

Chiếc máy bay phản lực cất cánh thẳng đứng cần một hệ thống ổn định nhân tạo - điều đó là cần thiết.

15. Clapotis and Wave Reflection: With an Application to Vertical Breakwater Design.

Clapotis và Phản xạ của sóng: Với một ứng dụng để thiết kế đê chắn sóng thẳng đứng.

16. A vertical-takeoff aircraft needs an artificial stabilization system -- that's essential.

Chiếc máy bay phản lực cất cánh thẳng đứng cần một hệ thống ổn định nhân tạo - điều đó là cần thiết.

17. DBSK and Super Junior members compete in a vertical leap test.

DBSK và Super Junior thử khả năng nhảy lên theo chiều thẳng đứng.

18. Everything I did was horizontal, and I should be more vertical.

Mọi thứ tớ làm là 1 đường bằng phẳng, tớ cần khám phá nhiều đỉnh cao hơn.

19. Assuming your weight... 450 pounds of force per step for vertical suspension.

Giả sử với trọng lượng của cậu... cần 450 pound lực mỗi bước chân để chạy trên đường thẳng.

20. The vertical gun launches projectiles at specified targets inside a vacuum chamber.

Khẩu súng này có mục đích là bắng vào các vị trí đặt biệt bên trong một buồng chân không.

21. According to Skye's satellite spectrometry, there's a vertical shaft under this fort.

Theo hình ảnh quang phổ từ vệ tinh của Skye, có một đường hầm dưới pháo đài này.

22. So that means that it's a mirror image around that vertical line.

Vậy có nghĩa là nó sẽ có hình phản chiếu qua đường dọc ngang đó

23. Because at the vertical of us, if you look like that, "Ah!

Vì nếu bạn mở rộng theo chiều dọc, nếu bạn trông thế này, "A!

24. Check this to activate the vertical lines if display is large enough

Bật tùy chọn này để vẽ đường dọc nếu bộ trình bày đủ lớn

25. This is state-of-the-art surveillance, with horizontal and vertical mapping.

Đây là chương trình giám sát hiện đại nhất, với bản đồ định vị ngang dọc.

26. Maverick makes an aggressive vertical move and defeats him with a missile.

Maverick lên thẳng đột kích ở đây. Qua khỏi tàu địch và bắn hạ bằng hỏa tiễn,

27. To maintain homogeneity of appearance, York stepped raked masts and Exeter vertical ones.

Để giữ sự đồng nhất về kiểu dáng, York có các cột ăn-ten nghiêng trong khi của Exeter lại là thẳng đứng.

28. The two vertical rectangles (▮) can be interpreted as the walls of a fort.

Hai hình chữ nhật dọc (▮): có thể được giải thích là bức tường của pháo đài.

29. THE agama jumps from a horizontal surface onto a vertical wall with ease.

Con kỳ nhông (Agama agama) có thể nhảy từ mặt phẳng ngang đến chỗ thẳng đứng một cách dễ dàng.

30. Thereafter, east-northeasterly winds aloft led to vertical wind shear which weakened Owen.

Sau đó, gió đông-bắc đông bắc dẫn đến sự xé gió thẳng đứng làm suy yếu Owen.

31. In December 2006, Wesley was featured in David Hare's Broadway play The Vertical Hour.

Tháng 12 năm 2006, Rutina Wesley tham gia vở kịch The Vertical Hour của David Hare trên sân khấu Broadway.

32. These volcanic explosions produce vertical columns of rock that rise from deep magma reservoirs.

Các núi lửa phun nổ này tạo ra các cột đá thẳng đứng dâng lên từ lò magma.

33. The graph is symmetrical with respect to the vertical line at x equals 2.

Đồ hình này cân đối theo chiều dọc ở đường x bằng 2

34. So the concept was that half- reactor is much better for vertical take off.

Khái niệm ở đây là: lò phản ứng bán cầu thì cất cánh thẳng đứng, tốt hơn nhiều.

35. A vertical- takeoff aircraft is not the safest vehicle during the test flight program.

Chiếc máy bay cất cánh phương thẳng đứng không phải là phương tiện an toàn nhất trong quá trình kiểm tra tầm bay.

36. The vertical launch of BrahMos was conducted on 18 December 2008 from INS Ranvir.

Việc phóng BrahMos thẳng đứng được thử nghiệm ngày 18 tháng 12 năm 2008 bởi khu trục hạm INS Ranvir.

37. In terms of true vertical depth, it is the deepest borehole in the world.

Về chiều sâu theo chiều dọc thực sự, nó là lỗ khoan sâu nhất trên thế giới.

38. The lines only go in three directions: they're horizontal, they're vertical, or they're 45 degrees.

Các đường ray chỉ đi theo ba hướng: Hướng ngang, hướng dọc, hoặc hướng xiên một góc 45 độ.

39. From 1806 to 1866, Andorra's flag was a vertical bi-colour of yellow and red.

Từ năm 1806 đến năm 1866, lá cờ của Andorra là một lá cờ ba màu thẳng đứng vàng và màu đỏ.

40. "Erratum: Dynamic analysis of a suspended pump in a vertical well connected to the ocean".

“Erratum: Phép phân tích năng lượng của một máy bơm bị ngưng lại trong một chiếc giếng thẳng đứng nối với đại dương”.

41. In some vertical frames, weights were attached to the lower ends of the warp threads.

Một số khung ngang có treo những vật nặng bên dưới những sợi dọc.

42. In addition to the normal horizontal format, many public buildings in Germany use vertical flags.

Ngoài hình thức ngang thông thường, nhiều tòa nhà công cộng tại Đức sử dụng quốc kỳ dạng dọc.

43. The bridge deck is suspended by 162 vertical wrought-iron rods in 81 matching pairs.

Các boong cầu được treo bằng 162 thanh sắt thẳng đứng bằng 81 cặp kết hợp.

44. In vertical evaporators the ice is softer, more so if there are actual individual cube cells.

Trong thiết bị bay hơi dọc băng là nhẹ nhàng hơn, nhiều hơn như vậy nếu có các tế bào khối cá nhân thực tế.

45. Vertical farming uses 10 times less water and a hundred times less land than conventional farming.

Trồng rau trên giá cần ít nước hơn 10 lần ít đất lơn 100 lần so với cách trồng bình thường.

46. In the kerosene industry, the company replaced the old distribution system with its own vertical system.

Trong ngành dầu hỏa, công ty đã thay thế hệ thống phân phối cũ bằng hệ thống dọc của riêng mình.

47. Vertical transmission, directly from the mother to an embryo, fetus or baby during pregnancy or childbirth.

Lây truyền trực tiếp từ mẹ sang một phôi thai, bào thai hoặc em bé trong khi mang thai hoặc khi sinh con.

48. Wrap any excess cable neatly into the main vertical cable tray, and " zip- tie " in place

Bọc bất kỳ dư thừa cáp gọn gàng vào khay cáp chính verticle, và " zip- tie " ở nơi

49. Ten to fifteen vertical blotches appear along the sides with tiger-stripes often appearing in between.

Có mười đến mười lăm chấm dọc xuất hiện dọc theo các cạnh với sọc hổ thường xuất hiện ở giữa.

50. It also eliminated the spreader bar arrangement of the undercarriage and revised the vertical tail shape.

Nó cũng loại bỏ kiểu sắp xếp dạng thanh của bộ bánh đáp và sửa lại hình dạng đuôi đứng.

51. The vertical gun will shoot the aluminium bead into the vacuum chamber filled with atmospheric gases.

Khẩu súng này sẽ bắn viên nhôm vào trong buồng chân không được đổ đầy khí.

52. Brünnich guillemots have spent the summer months packed together on vertical cliffs beyond the reach of predators.

Lũ chim guillemot Brunnich đã ở cùng nhau suốt mùa hè trên những vách đá thẳng đứng để tránh thú săn mồi.

53. They are surrounded by vertical, vertiginous rock walls with silvery waterfalls that are lost in the forest.

Chúng được bao quanh bằng các bức tường đá sừng sững với thác nước bạc mất hút trong cánh rừng.

54. Vertical speed changes greater than 4.9 knots (2.5 m/s) also qualify as significant wind shear for aircraft.

Tốc độ đứng thay đổi lớn hơn 4,9 hải lý / giây (2,5 m / s) cũng đủ tiêu chuẩn như gió đứt mạnh cho máy bay.

55. They were also heavier, however, took up a greater vertical space, offered less power, and were considered unreliable.

Tuy nhiên, chúng cũng nặng hơn, chiếm chỗ nhiều bề rộng hơn, công suất yếu hơn, và được xem là ít tin cậy.

56. Francis turbines are almost always mounted with the shaft vertical so as to isolate water from the generator.

Các tuabin Francis hầu như luôn được gắn với trục dọc để cô lập nước từ máy phát điện.

57. This is his Vertical Forest, a pair of apartment towers in Milan, whose most visible feature is greenery.

Đây là Bosco Verticale, khu căn hộ cao tầng nằm ở Milan, nơi sở hữu cảnh quan xanh độc đáo.

58. Given the graph of y equals f of x pictured below, determine the equations of all vertical asymptotes.

Cho đồ thì y = f( x ) như hình tìm phường trình các tiệm cận đứng

59. Inside a vertical core, bodies and wood chips undergo accelerated natural decomposition, or composting, and are transformed into soil.

Trong một lõi dựng thẳng, cơ thể và vụn gỗ cùng trải qua quá trình phân hủy tự nhiên gia tốc, hoặc ủ, và biến đổi thành đất.

60. This method improves the vertical and areal sweep efficiency as a consequence of improving the water/oil Mobility ratio.

Phương pháp này cải thiện hiệu quả quét bề mặt và theo chiều dọc nhờ có cải thiện tỉ lệ sự di động nước/dầu.

61. Finally, 64 3K95 Kinzhal (SA-N-9) medium-range point defense SAMs can be fired from vertical launching system.

Cuối cùng, 64 tên lửa đất–đối-không phòng thủ điểm tầm trung 3K95 Kinzhal (SS-N-9) có thể khai hỏa từ hệ thống phóng thẳng đứng.

62. The BTR-80 can climb a slope with up to 60% gradient and climb a vertical step of 0.5 m.

BTR-80 có thể leo dốc tới 60% và vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,5 m.

63. This will be either ‘vertical’ or ‘horizontal’, that indicates the direction of the threshold that caused the trigger to fire.

Đây sẽ là ‘dọc’ hoặc ‘ngang’, cho biết hướng của ngưỡng khiến trình kích hoạt kích hoạt.

64. He would use a square (2) to lay out his work and a plumb (3) to line up vertical surfaces.

Ông dùng một thước vuông góc (2) để định liệu công việc và một cái dọi (3) để canh các bề mặt theo chiều dọc.

65. Consider: During flight, the feathers on the wing tips of those large birds bend upward until they are almost vertical.

Hãy suy nghĩ điều này: Khi bay, lông trên đầu cánh của những loài chim lớn này cong lên đến mức gần như thẳng đứng.

66. A vertical-takeoff aircraft, like the hummingbird, has a very high metabolism, which means it requires a lot of energy.

Chiếc máy bay phản lực lên thẳng, giống như chú chim ruồi, có sự chuyển hóa rất cao, có nghĩa là nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng.

67. A vertical- takeoff aircraft, like the hummingbird, has a very high metabolism, which means it requires a lot of energy.

Chiếc máy bay phản lực lên thẳng, giống như chú chim ruồi, có sự chuyển hóa rất cao, có nghĩa là nó đòi hỏi rất nhiều năng lượng.

68. The first accelerating transition from vertical take-off to horizontal flight took place on its 17th sortie on 18 March 1963.

Chuyến bay chuyển tiếp từ cất cánh thẳng đứng sang bay ngang đầu tiên diễn ra vào chuyến bay thứ 17 của nó ngày 18 tháng 3-1963.

69. The loom used in Biblical times was either a horizontal frame, placed flat on the floor, or a tall, vertical frame.

Khung cửi vào thời Kinh Thánh là một khung dọc đặt sát mặt đất hoặc một khung ngang và cao.

70. The cartouche No. 15 in the Kinglist of Saqqara writes two vertical strokes between the water line and the beating arm.

Đồ hình số 15 trong bản danh sách vua Saqqara vẽ hai nét chéo nằm giữa ký tự dòng nước và cánh tay với cây gậy.

71. It is also often confused with the smallmouth bass, due to its faint vertical stripes along the side of its body.

Nó cũng thường bị nhầm lẫn với cá vược miệng nhỏ sọc dọc của nó dọc theo cạnh cơ thể của nó.

72. A space under the nose can be used for a Thomson-TRT 40 panoramic camera or a Thomson-TRT 33 vertical camera.

Một khoảng không gian dưới mũi có thể được dùng cho một camera bao quát Thomson-TRT 40 hoặc camera thẳng đứng Thomson-TRT 33.

73. The steep gradient of the city from beach to vertical hillside is covered in houses and apartments crammed together to save space.

Những con dốc lớn của thành phố từ bãi biển đến sườn đồi dọc được bao phủ trong nhà và căn hộ được xây sát nhau để tiết kiệm không gian.

74. Like Nakajima's earlier B6N Tenzan torpedo bomber, the vertical stabilizer was angled slightly forward to enable tighter packing on aircraft carrier decks.

Giống như chiếc máy bay ném bom-ngư lôi B6N "Tenzan" của Nakajima trước đó, bánh lái đuôi chéo một góc hướng ra trước để được sắp xếp gọn trên sàn nâng máy bay của tàu sân bay.

75. Karl Culmann was the first to conceive a graphical representation for stresses while considering longitudinal and vertical stresses in horizontal beams during bending.

Karl Culmann là người đầu tiên nêu ra cách biểu diễn bằng đồ thị cho ứng suất khi ông xem xét ứng suất đứng và ngang trong các dầm nằm ngang chịu uốn.

76. Reopened in 2011, it is one of few remaining vertical woolen mills in the United States, taking raw wool and producing finished goods.

Mở cửa trở lại vào năm 2011, đây là một trong số ít các nhà máy len đứng ở Mỹ, lấy len thô và sản xuất thành phẩm.

77. And then when they came to a stop, the boy would do a sudden vertical takeoff, 100 foot in the air, and then disappear.

Và khi họ dừng lại, cậu ta sẽ bay vọt thẳng lên, 30m trên cao và rồi biến mất.

78. All of these are vertical tricolours of blue, yellow, and red, but unlike that of Andorra, their flags have all stripes of equal width.

Tất cả đều là các màu lam, màu vàng và đỏ, nhưng không giống như Andorra, cờ của họ có tất cả các sọc có chiều rộng bằng nhau.

79. It is air that rises and rotates around a vertical axis, usually in the same direction as low pressure systems in a given hemisphere.

Nó là do không khí nổi lên và xoay quanh một trục thẳng đứng, thường ở cùng hướng với các hệ thống áp suất thấp trong một bán cầu nhất định.

80. As a result of state dependence on federal taxation revenue to meet decentralised expenditure responsibilities, Australia is said to have a vertical fiscal imbalance.

Là kết quả của sự phụ thuộc của Nhà nước về thu thuế liên bang để đáp ứng trách nhiệm chi phi tập trung, Úc bị nói đến là chịu thiệt hại từ một mất cân đối tài chính dọc.