Use "sonic wave" in a sentence

1. The air between the shells is untroubled by sonic emission or light wave.

Không khí quanh tàu không bị xáo trộn bởi sóng âm hay sóng ánh sáng.

2. Sonic projectors engaged.

Máy phát siêu âm mở.

3. " By sonic diarrhea. "

" Bởi tiêu chảy siêu sóng âm. "

4. After the defeat of several of his robots, Sonic transforms into Super Sonic.

Khi sử dụng bộ bảy viên kim cương Chaos Emeralds, Sonic có thể biến đổi thành Super Sonic.

5. Hunters use sonic weapons.

Hội Thợ Săn dùng vũ khí âm thanh.

6. There ain't no skyraft and no sonic.

Không lướt gió, không sóng âm.

7. Similar to lightning, the rapid heating also creates a sonic boom.

Tương tự như tia chớp, nếu nung nóng nhanh chóng sẽ tạo ra một sự bùng nổ âm thanh.

8. So let's listen consciously, and take control of the sonic environment.

Vậy nên hãy lắng nghe chú tâm, và làm chủ môi trường âm thanh

9. Sonic Youth released their third album, EVOL, in October/November 1986.

Sonic Youth thu âm album thứ ba, EVOL, vào tháng 10-11, 1986.

10. The Aguçadoura Wave Farm was the world's first wave farm.

Bài chi tiết: Trang trại sóng Aguçadoura Wave Farm là trang trại sóng đầu tiên trên thế giới.

11. Jun Senoue is well known for composing music for Sonic the Hedgehog.

Jun Senoue nổi danh nhờ sáng tác những bài nhạc trong game Sonic the Hedgehog.

12. Brain wave activity is normal and wave profile is completely healthy.

Sóng não hoạt động bình thường. và từ bước sónghể cho thấy cơ hoàn toàn khỏe mạnh.

13. Wave upon wave of insects, most prominently locusts, devastate the land.

Từng làn sóng sâu bọ, nổi bật nhất là cào cào, hủy diệt đất đai.

14. The next wave.

Làn sóng mới.

15. Indirect Shock Wave!

Đây gọi là Cách sơn đả ngưu.

16. But perhaps it's a wave of a different kind, a wave of justice.

Nhưng có khi lại là một làn Sóng khác, làn Sóng Công lý.

17. I wave , and my wave goes all the way to the horizon .

Tôi vẫy tay , và cái vẫy tay của tôi trải dài đến tận chân trời .

18. Bitmap Wave Screen Saver

Ảnh bảo vệ Màn hình Sóng mảng ảnh

19. Crime Wave in Gotham.

" Làn sóng tội ác ở Gotham ".

20. Crime wave in Gotham.

" Làn sóng tội ác ở Gotham ".

21. That wave is much larger, much more powerful, and that's of course the wave of technology.

Làn sóng càng lớn, càng nhiều năng lượng, và điều đó dĩ nhiên là làn sóng công nghệ.

22. It's like a crime wave.

Một làn sóng tội ác.

23. The Tidal Wave of Hellenism

Cao trào văn minh Hy Lạp

24. Moving every breaking wave that comes

Em làm rung động cả những con sóng cuồn cuộn

25. The first wave farm was constructed in Portugal, the Aguçadoura Wave Farm, consisting of three Pelamis machines.

Trại sóng đầu tiên được xây dựng ở Bồ Đào Nha, trại sóng Aguagadrara, bao gồm ba máy Pelamis.

26. Two: your government supports Second Wave.

2 là: chính phủ ông đang hậu thuẫn họ.

27. Send a gleam across the wave.

Soi bóng trên làn sóng;

28. This wave of violence led to another wave of cross border refugees into Rwanda of Hutus from Burundi.

Làn sóng bạo lực này dẫn tới một làn sóng người tị nạn của người Hutu từ Burundi xuyên biên giới vào Rwanda.

29. A delta wave is a high amplitude brain wave with a frequency of oscillation between 0.5–4 hertz.

Sóng delta là sóng não biên độ cao với tần số dao động trong khoảng 0,5–4 hertz.

30. And all of you know the wave equation is the frequency times the wavelength of any wave ... is a constant.

Và tất cả chúng ta đều biết phương trình sóng là tần số của bước sóng của bất cứ loại sóng nào ... là một hằng số.

31. And wave his hand over the River.

Và vung tay trên sông Ơ-phơ-rát.

32. No radio-wave transmissions in or out.

Không có bất cứ tín hiệu radio nào được ra hay vào.

33. But why wave it in her face?

Nhưng sao phải dí vào tận mặt nó?

34. Not until I catch the big wave.

Tớ còn đợi con sóng to kia.

35. Except the part of the " cold wave. "

Ngoại trừ phần " sơ sài ",

36. Wooden ships and a tidal wave of heroes'blood.

Những chiếc thuyền gỗ... và cơn sóng triều ngập máu anh hùng.

37. Should he turn and wave —one last time?

Chàng có nên quay lại và vẫy chào lần cuối không?

38. Wave 4 does not overlap with the price territory of wave 1, except in the rare case of a diagonal triangle formation.

Sóng 4 không chồng chéo với khu vực giá của sóng 1, ngoại trừ trong trường hợp hiếm hoi của một tam giác đường chéo.

39. The truth is that the gray wave is already here—and it is not just a wave but a rising tide.

Thực tế là làn sóng bạc đó đang hiện hữu—không phải chỉ là làn sóng mà là thủy triều đang dâng.

40. I wave no flags in my own life.

Tôi không giương cờ theo ai trong cuộc đời mình.

41. They'll wave dragon banners and shout my name?

Họ sẽ vẫy cờ in hình rồng và kêu gào tên tôi chắc?

42. The electric guitar and the sonic power that it projects through amplification has historically been the key element in heavy metal.

Cây ghita điện và sức mạnh âm nó truyền qua bộ khuếch đại từng là yếu tố then chốt của heavy metal.

43. The delta-wave burst is just a vasospasm.

Vụ bứt sóng delta chỉ là bị co thắt động mạch.

44. The third wave is a continuation of, and a reaction to, the perceived failures of second-wave feminism, which began in the 1990s.

Làn sóng thứ ba là một sự tiếp nối của, và là phản ứng đối với những thất bại về mặt nhận thức của hai làn sóng nữ quyền trước đó, và được bắt đầu từ những năm 1990.

45. Despite the collaboration, was not supported by the Wave.

Mặc dù dưới sự hợp tác, nhưng nó không hỗ trợ cho Wave.

46. Jehovah’s Witnesses have not been spared this crime wave.

Nhân-chứng Giê-hô-va cũng bị ảnh hưởng bởi làn sóng tội ác này.

47. He was in the first wave at Omaha Beach.

Và " Hạ cánh an toàn " ở Omaha Beach.

48. Could a staff+ wave the one who lifts it?

Cây gậy+ há vẫy người giơ nó lên được sao?

49. A wave of looting, rape, and murder followed the announcement.

Một làn sóng cướp bóc, hãm hiếp, và giết người đã xuất hiện theo thông báo đó.

50. Waves affected by dispersion have a different wave train shape.

Sóng bị ảnh hưởng bởi phân tán có hình dạng di chuyển khác nhau.

51. That culture grew with each successive wave of new voters.

Văn hóa đó đã lớn mạnh dần với liên tiếp các làn sóng người bầu cử mới.

52. The blast wave will incinerate that city into molten metal.

Sóng nổ sẽ thiêu đốt thành phố đó thành kim loại nóng chảy.

53. They "quick-turned" again and departed in a third wave.

Họ lại "xoay vòng" một lần nữa và xuất kích lần thứ ba.

54. This migration is referred as the "Third Wave of Migration".

Chiều hướng này được mệnh danh là "New Great Migration" (có nghĩa là cuộc đại di cư mới).

55. 1: The New Wave - Main Mechanical Designer Eureka Seven vol.

1: The New Wave - Thiết kế cơ khí chính Eureka Seven vol.

56. They went eagerly, swept along by a wave of patriotism.

Họ hăng hái ra đi, kéo theo làn sóng ái quốc.

57. She felt a wave of foreboding as they billowed away.

Nàng có dự cảm không lành khi chúng cuồn cuộn biến mất.

58. Howdy , I wave to the horses trotting in the fields .

Chào , tôi vẫy tay với những chú ngựa đang chạy nước kiệu trên những cánh đồng bao la .

59. I think that -- that's a few years back -- I think that wave is past, and the play wave is cresting, because there is some good science.

Tôi nghĩ -- vài năm trước đây -- tôi nghĩ cơn sóng đòi nghiêm túc đó đã qua rồi, và cơn sóng trò chơi đang lên cao, vì có vài ngành khoa học mũi nhọn tham gia.

60. Most interferometers use light or some other form of electromagnetic wave.

Đa số giao thoa kế dùng ánh sáng hoặc các dạng sóng điện từ khác.

61. If it gets hit by a wave, it transmits a signal.

Chúng có nhiệm vụ phân tích sóng biển và chuyển đổi thành tín hiệu.

62. In this approximative theory, the wave nature of light is neglected.

Trong lý thuyết xấp xỉ này, bản chất sóng của ánh sáng được bỏ qua.

63. No unusual wave patterns or any other minor complications were observed.

Không có bước sóng bất thường nào hay biến chướng nhỏ nào được quan sát thấy.

64. And this wave follows a precise sequence, which controls the contractions.

Và làn sóng này theo một trình tự chính xác để kiểm soát việc co bóp.

65. Clearly, the current wave of relaxed discipline has had negative effects.

Rõ ràng, trào lưu sửa phạt con cái dễ dãi như hiện nay đã mang lại hậu quả.

66. The second wave campaigned for legal and social equality for women.

Làn sóng thứ hai vận động cho bình đẳng pháp lý và xã hội đối với phụ nữ.

67. Clapotis and Wave Reflection: With an Application to Vertical Breakwater Design.

Clapotis và Phản xạ của sóng: Với một ứng dụng để thiết kế đê chắn sóng thẳng đứng.

68. Unlike wind and wave, tidal power is an inherently predictable source.

Không giống như gió và sóng, năng lượng thuỷ triều là một nguồn năng lượng dự đoán được.

69. The second wave came ashore at "Red Beach" and "Blue Beach".

Đợt hai tiến vào bờ ở Bãi Đỏ (Red Beach) và Bãi Xanh biển (Blue Beach).

70. But the new wave of paleontologists -- my graduate students -- collect biomarkers.

Nhưng làn sóng mới các nhà cổ sinh vật học - các sinh viên đã tốt nghiệp của tôi - thu thập các dấu ấn sinh học.

71. That's when we need to sound the alarm and wave our arms.

Đó là khi chúng ta cần gióng chuông cảnh báo và vẫy tay ra hiệu.

72. This new wave of innovation is fundamentally changing the way we work.

Làn sóng tiến bộ mới này là chuyển biến cơ bản cách mà chúng ta làm việc.

73. It's a short wave radio receiver with a range of 100 metres.

Nó là một máy thu thanh làn sóng ngắn với một loạt các 100 m.

74. Well, a recent encyclopedia asks: “Is light a wave or a particle?”

Một quyển bách khoa mới đây đặt câu hỏi: “Ánh sáng là một làn sóng hay một hạt?”

75. Often they wave in town when they should be watching for pedestrians .

Thường thì họ vẫy tay trong thị trấn khi đang quan sát các khách bộ hành .

76. A tidal wave of smoke, ash, and dust was hurtling toward us.

Một đám khói, tro và bụi khổng lồ cuồn cuộn tuôn về phía chúng tôi.

77. Afterward the Polish forces were trapped out in the open, and were attacked by wave after wave of Stukas, dropping 50 kg 'light bombs' which caused huge numbers of casualties.

Sau đó, quân Ba Lan đã rơi vào cái bẫy người Đức đã giăng sẵn khi bị các máy bay Stukas chở những quả bom nhẹ 50 kg tấn công gây thương vong rất lớn.

78. Following the system's launch, Nintendo stated that the release of Sonic Lost World would boost Nintendo 2DS sales, labeling it as a "must play" title.

Theo sau sự ra mắt của hệ máy, Nintendo tuyên bố việc phát hành Sonic Lost World sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng của Nintendo 2DS, cộp dấu là một tựa game "phải chơi".

79. When you go into beauty the probability wave collapses into one possibility.

Khi bạn đi vào bên trong cái đẹp, làn sóng xác xuất gộp thành một khả năng.

80. Another more recent wave of arrivals includes white minority from South Africa.

Một làn sóng mới đến gần đây bao gồm các dân tộc thiểu số da trắng từ Cộng hòa Nam Phi.