Use "bilbo" in a sentence

1. To the harbor, Bilbo.

Ra bến cảng, bác Bilbo.

2. Bilbo regains consciousness and makes peace with the dying Thorin.

Bilbo lấy lại ý thức và làm hòa với Thorin đang hấp hối.

3. Approaching his 111th birthday, the Hobbit Bilbo Baggins begins writing down the full story of his adventure 60 years earlier for the benefit of his nephew Frodo.

Khi sắp sinh nhật 111 tuổi, Bilbo Baggins bắt đầu viết toàn bộ câu chuyện của mình về cuộc phiêu lưu 60 năm trước cho cháu trai mình là Frodo Baggins.