xô bồ in Vietnamese

xô bồ
[xô bồ]
tính từ
gross

Use "xô bồ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "xô bồ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "xô bồ", or refer to the context using the word "xô bồ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Xô bồ là tự do!

2. Chủ nghĩa cộng sản đã làm bùng nổ mọi giá trị, để lại một khoảng trống đạo đức xô bồ.

3. Biết tôi nổi tiếng về sự ngăn nắp , Holly liền đưa mắt về phía tôi để xem phản ứng của tôi với tình trạng xô bồ đó như thế nào .

4. Trong thời gian ở Anh, nàng suýt đánh mất mình trong sự ồn ào và xô bồ của cuộc sống mới và trở thành một con người khác vốn không phải nàng.

5. Và tất nhiên, tĩnh tâm là cách nhiều người trong chúng ta đạt được những gì họ khao khát và mong muốn nhất trong cuộc sống xô bồ hiện đại Một khoảng lặng.