vịt nghe sấm in Vietnamese

Vịt nghe sấm hay ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm sử dụng để ám chỉ sự ngu ngơ, khù khờ, đôi khi mạnh hơn nghĩa là dốt nát, đần độn. Ý nói sự hấp thu thông tin kém cỏi.
Tiếng sấm đánh rất to kêu "ù ù" (sấm là hiện tượng tự nhiên khi có mưa thường kèm theo tia sét) nhưng con Vịt vẫn trông có vẻ ngu ngơ, vẫn kêu "cạc cạc" - cảm giác như nó không hề nghe thấy tiếng sấm hoặc không hề để ý đến hoặc không coi đó là cái gì to tát - trong khi đó thực sự là điều khiến nhiều người phải để ý.
Dân gian đặt tiếng sấm (ù) kề cạnh tiếng kêu của vịt (cạc) để cho thấy giữa hai âm thanh đó không có mối liên hệ gì, giữa nơi phát âm thanh và nơi nhận âm thanh không đồng nhất với nhau.

understand nothing

Use "vịt nghe sấm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vịt nghe sấm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vịt nghe sấm", or refer to the context using the word "vịt nghe sấm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chúng tôi không thể cứ đứng đây như vịt nghe sấm.

2. Nói mãi rồi anh ta vẫn không hiểu, cứ như vịt nghe sấm ấy.

3. Lê Sung giảng lí luận và kinh nghiệm, thấy Lí Sinh có vẻ ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm thì thất vọng (Nguyễn Công Hoan)