vẫy chào in Vietnamese

vẫy chào
[vẫy chào]
to wave hello to somebody; to greet/salute somebody with a wave
Tổng thống bước lên bao lơn vẫy chào đám đông
The President stepped onto the balcony to wave to the crowd
Vẫy chào lại ai
To wave back at somebody

Use "vẫy chào" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vẫy chào" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vẫy chào", or refer to the context using the word "vẫy chào" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chàng có nên quay lại và vẫy chào lần cuối không?

2. Bước lên máy bay, chúng tôi vẫy chào tạm biệt anh.

3. Khi họ đi, sĩ quan trưởng mỉm cười và vẫy chào chúng tôi.

4. Ông X Billups cưỡi lừa đi ngang qua và vẫy chào chúng tôi.

5. Không ai vẫy chào cô nàng ngoài những người trông lôi thôi nhếch nhác.

6. Các cậu cũng phải vẫy chào và cảm ơn nhiệt tình của khán giả!

7. Sau đó, mình sẽ leo lên tảng đá và vẫy chào những chiếc tàu đi qua.

8. Tôi không bao giờ quên hình ảnh một chị lớn tuổi tên Anglade đã vẫy chào chúng tôi trong nước mắt.

9. Một đại biểu Hoa Kỳ viết về hội nghị tổ chức vào năm 1993 tại Kiev, xứ Ukraine: “Những giọt nước mắt vui mừng, những ánh mắt rạng rỡ, hết người này tới người kia ôm chặt nhau như người trong gia đình, và những đám đông người cầm dù và khăn tay nhiều màu sặc sỡ vẫy chào mọi người từ bên kia sân vận động nói lên một cách rõ ràng sự hợp nhất về thần quyền.