vấn tóc in Vietnamese

vấn tóc
roll the hair

Use "vấn tóc" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vấn tóc" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vấn tóc", or refer to the context using the word "vấn tóc" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vào thời La Mã cổ đại, phụ nữ vấn tóc mình theo phong cách phức tạp.

2. Trong quá khứ, có thời kỳ phụ nữ thường để xoã tóc, có thời kỳ họ lại vấn tóc lên.

3. Người ta không chờ đón bệnh nhân nào cả - Bà ta vấn tóc lại và quan sát tôi với đôi mắt cận

4. Vấn tóc lên trong một cái ruy băng thời trang ngu dốt, nhưng ta đã nói rồi, với các vị khách ta không quan tâm đâu!