vô tri vô giác in Vietnamese

Vô tri vô giác nghĩa là không có tri thức (không hiểu biết), không có giác ngộ gì.
Vô là không. Tri là hiểu biết. Vô tri là không hiểu biết. Người vô tri không có khả năng suy nghĩ, xem xét, giải quyết đúng vấn đề.
Giác là giác ngộ, ý chỉ sự nhận thức của con người về một vấn đề nào đó đúng hay sai, lệch lạc hay không?

Use "vô tri vô giác" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "vô tri vô giác" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "vô tri vô giác", or refer to the context using the word "vô tri vô giác" in the Vietnamese Dictionary.

1. Vật vô tri vô giác

2. Anh nghĩ tôi vô tri vô giác?

3. Như một hòn đá vô tri vô giác

4. Tượng thần vô tri vô giác (15-18)

5. Tượng thần vô tri vô giác (4-8)

6. Giống như nhìn vào vật vô tri vô giác.

7. Ông rảo mắt quanh địa hình vô tri vô giác.

8. Người vào một trạng thái hoàn toàn vô tri vô giác.

9. Hàng triệu người quì lạy trước hình tượng vô tri vô giác.

10. Các nước tin cậy nơi các hình tượng vô tri vô giác

11. Tất cả những thần tượng đó đều là vô tri vô giác, câm.

12. Và đột nhiên dữ liệu vô tri vô giác bắt đầu biết nói.

13. Nhưng vào cuối ngày, họ chỉ là vật vô tri vô giác thôi.

14. Chỉ những kẻ vô tri vô giác mới làm việc tốt trong môi trường này.

15. Người " Vô tri vô giác " không phải lúc nào cũng làm 18 tiếng 1 ngày.

16. Tuy nhiên, dù bỏ ra công sức đến đâu hoặc vật liệu họ dùng mắc tiền đến mấy, một hình tượng vô tri vô giác vẫn là một hình tượng vô tri vô giác, không hơn không kém.

17. Thật sự rất vui khi làm những vật vô tri vô giác trở nên sống động

18. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, chứ không phải một lực vô tri vô giác!

19. Làm sao người ta lại có thể thần tượng hóa những vật vô tri vô giác?

20. Đúng thế, người chết là vô tri vô giác, không thể nghe, thấy, nói hoặc nghĩ ngợi.

21. Dĩ nhiên chúng là thủy tinh, chứ để tự nhiên thì chết đờ vô tri vô giác.

22. Elizabeth chưa bao giờ quá để ý đến một vật vô tri vô giác trong cuộc đời.

23. Thể theo Kinh-thánh, người chết đi vào một trạng thái hoàn toàn vô tri vô giác.

24. Những tạo vật vô tri vô giác còn ngợi khen Đức Giê-hô-va, huống chi là chúng ta!

25. Vì lẽ ấy chúng ta không bao giờ có thể so sánh Ngài với các hình tượng vô tri, vô giác!

26. San cũng có thể được ghép với tên của động vật hoặc thậm chí với đối tượng vô tri vô giác.

27. Giống như những vẻ đẹp khác của sự sáng tạo, các từng trời vô tri vô giác ca ngợi Đấng Tạo Hóa.

28. Đó là lực sống tối quan trọng mà Đức Chúa Trời cho vào thân thể vô tri vô giác của A-đam.

29. Một lần nữa, Nít-róc vô tri vô giác đã tỏ ra bất lực không thể cứu giúp.—Ê-sai 37:35-38.

30. Họ sẽ không tìm ân phước nơi bất cứ thần giả nào, hay thề cùng bất cứ thần vô tri vô giác nào.

31. Ngày nay có nhiều niềm tin cũng vô nghĩa như niềm tin các hình tượng vô tri vô giác thật sự là thần.

32. Vậy nó đòi hỏi phải tìm cách tận dụng những vật vô tri vô giác và điều chỉnh chúng theo ý muốn của tôi.

33. 3 Cũng có những vật vô tri vô giác mà nếu tôn kính có thể đưa đến việc phạm điều răn Đức Chúa Trời.

34. (Ê-sai 2:8, 9) Họ xoay mặt khỏi Đức Chúa Trời hằng sống và quỳ lạy các thần tượng vô tri vô giác.

35. Đây là một phép lạ liên quan đến bộ xương vô tri, vô giác của một trong những nhà tiên tri của Đức Chúa Trời.

36. Ông không muốn danh ấy bị quân thù sỉ nhục khi chúng qui công trạng chiến thắng cho các hình tượng vô tri vô giác.

37. Kinh Thánh thường dùng một phép tu từ gọi là nhân cách hóa—nói về một vật vô tri vô giác như thể có sự sống.

38. Đấng có thể thực hiện được điều ấy hay khích lệ cho người khác làm việc ấy không chỉ là một hình tượng vô tri vô giác.

39. Để đáp lại, Ort-Meyer tiết lộ "Đối tượng 48", một bản sao hoàn hảo của 47 vừa vô tri vô giác nhưng lại cực kỳ trung thành.

40. Nhưng cúi mình xuống lạy các vật vô tri vô giác là vô ích, và làm cho các kẻ thờ hình tượng bị “hạ” hay là thoái hóa.

41. (Ê-sai 46:7) Sự thật là hình tượng vô tri vô giác, bất luận những ai tin cậy nơi chúng có niềm tin nhiệt thành đến đâu.

42. Bởi vì các hình tượng vô tri vô giác làm bằng gỗ không thể nào tượng trưng các cá tính tuyệt vời của Đức Chúa Trời hằng sống.

43. Suy ngẫm: Nếu các kỹ thuật viên vi tính không thể thực hiện được điều đó, thì làm sao những vật vô tri vô giác có thể làm ra được?

44. Chắc chắn không một người nào, không một vật nào có tri giác hay vô tri vô giác có thể xứng đáng được “kính trọng, tôn vinh hay tôn sùng”.

45. Vậy mà dân Y-sơ-ra-ên đã từ bỏ Đức Giê-hô-va, tôn vinh những thần tượng vô tri vô giác thay vì Đức Chúa Trời hằng sống.

46. Hơn nữa, Gióp không tham gia vào sự thờ hình tượng bằng cách sùng bái các vật vô tri vô giác, chẳng hạn như mặt trăng (Gióp 31:26-28).

47. Nhưng tôi nghĩ có thể tiếng nói quyền lực và uyên bác nhất trong số đó lại chính là tiếng nói của vật vô tri vô giác này, hình trụ Cyrus.

48. Nước Giu-đa đã quay lưng lại với Đức Giê-hô-va và nương cậy nơi sự liên minh với các nước, thậm chí nương cậy cả nơi hình tượng vô tri vô giác.

49. Cậu biết rằng hình tượng là vật vô tri vô giác. Cậu không sợ nó, nhưng cậu biết rằng những người trong làng sẽ nổi giận và có thể tìm cách để giết cậu.

50. (Ê-sai 46:5) Làm sao một số người đồng hương của Ê-sai có thể bào chữa được khi họ quay sang thờ những tượng câm, bất lực và vô tri vô giác!