tuyệt lộ in Vietnamese

tuyệt lộ
[tuyệt lộ]
dead end
blind alley

Use "tuyệt lộ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tuyệt lộ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tuyệt lộ", or refer to the context using the word "tuyệt lộ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Họ vướng vào tuyệt lộ rồi.

2. Cho dù là Mục phỉ hay là phản tặc khác người dân chỉ phản kháng lại khi họ lâm vào tuyệt lộ