trong ngần in Vietnamese

trong ngần nghĩa là rất trong. Ví dụ: Nước trong ngần (nước rất trong, soi rõ bóng), Gương trong ngần (gương rất sáng)
[trong ngần]
transparent, translucent

Use "trong ngần" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "trong ngần" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "trong ngần", or refer to the context using the word "trong ngần" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chiếc gương sáng trong ngần soi tỏ vạn vật

2. Dòng sông nước trong ngần soi rõ bóng trăng

5. Anh của Gia Rết làm ra 16 viên đá trong ngần.

6. Nó là bùa hộ mệnh của ta trong ngần ấy năm

7. Sự thử thách của ta, bao nhiêu thất vọng trong ngần ấy năm.

8. Vậy Barney, thật tuyệt khi nghe tin từ cậu trong ngần ấy thời gian.

9. Trong ngần ấy thanh niên trên con tàu đó, tôi là người duy nhất sống sót.

10. Anh đã quên hết tất cả những việc tanh đã làm với em trong ngần ấy năm sao?

11. Xét cho cùng thì ông chính là người giữ Ford ở lại làm việc trong ngần ấy năm.

12. Và tôi rất buồn, vì tôi nhận ra rằng trong ngần ấy năm tôi chẳng học được cái gì cả.

13. Nếu có một điều mà tôi học được trong ngần ấy năm quan sát Trái Đất, thì đó là con người không giống như vẻ bề ngoài.

14. 1 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết (bấy giờ số thuyền đóng xong là tám chiếc) đi lên ngọn núi mà họ gọi là Se Lem, vì nó quá cao. Ông nấu chảy một tảng đá và đúc ra mười sáu viên đá nhỏ. Những viên đá này trắng và trong ngần như thủy tinh. Rồi ông cầm những viên đá ấy đi lên đỉnh núi mà kêu cầu Chúa rằng: