trời quang đãng in Vietnamese

trời quang đãng
[trời quang đãng]
clear sky

Use "trời quang đãng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "trời quang đãng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "trời quang đãng", or refer to the context using the word "trời quang đãng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Trời quang đãng và không trăng.

2. Trời quang đãng và ấm áp.

3. Tạnh mưa rồi nên bầu trời quang đãng hơn.

4. Những đêm trời quang đãng ở miền đồng quê thật đẹp.

5. Bây giờ chúng ta chỉ cần ba ngày bầu trời quang đãng.

6. Khi bầu trời quang đãng, một thế giới mới được sinh ra.

7. Bầu trời quang đãng giúp ánh sáng chiếu xuống mặt đất nhiều hơn.

8. Trong thời gian giữa tháng Tư và tháng Mười, hàng ngày trời quang đãng.

9. Dù bão đã qua và lúc này trời quang đãng nhưng họ vẫn căng thẳng.

10. Hôm ấy trời quang đãng khi ba người chúng tôi nhìn suốt đoạn đường dốc ở trước mặt.

11. Tình trạng thời tiết tốt lên vào sáng ngày 24 tháng 5, cho một bầu trời quang đãng.

12. Hai người anh em họ và tôi thức dậy vào buổi sáng với ánh nắng rực rỡ và trời quang đãng.

13. Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 10, trời quang đãng vào buổi sáng, chiều đến lại tối sầm rồi đổ mưa.

14. SAU khi trời mưa mấy ngày liền, thật vui thích làm sao khi thức dậy và thấy mặt trời chiếu sáng trên bầu trời quang đãng!

15. Chúng tôi đi trượt tuyết vào một ngày mùa xuân đẹp trời chói chan ánh nắng, tuyết rơi thật hoàn hảo và bầu trời quang đãng, trong xanh.

16. 9 Sa-lô-môn ví thời tuổi trẻ như mùa hè ở Pha-lê-tin khi mặt trời, mặt trăng, ngôi sao soi sáng trên bầu trời quang đãng.

17. Trở lại câu chuyện kể của tôi, các anh em họ của tôi và tôi thức dậy vào buổi sáng với ánh nắng rực rỡ và trời quang đãng.

18. Tôi sử dụng từ bí quyết vì các nguyên tắc dẫn đến sự thành công của giảng viên chỉ có thể hiểu được bởi những người đã có một chứng ngôn về điều đã diễn ra vào buổi sáng của một ngày đẹp trời quang đãng, đầu mùa xuân năm 1820.

19. Mắt của chúng ta thấy những chứng cớ rõ ràng về sự yêu thương này khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn thật ngoạn mục, bầu trời quang đãng đầy sao, các loài hoa với màu sắc rực rỡ, khi thấy thú vật con chạy nhẩy tung tăng và những nụ cười trìu mến của bạn bè.