trường đời in Vietnamese

Trường đời nghĩa là chỉ nơi con người tiếp nhận kiến thức và kinh nghiệm thực tế.
Học ở trường đời: nghĩa là đi ra ngoài xã hội lăn lộn, bươn trải, va vấp để lấy kinh nghiệm thực tế.
[trường đời]
(nghĩa bóng) the university of life

Use "trường đời" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "trường đời" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "trường đời", or refer to the context using the word "trường đời" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mái Gia Đình, đó là Trường Đời

2. Các em có thể thuộc trong số những người sẽ bênh vực một lối sống trên chiến trường đời.

3. " Làm sao lại có chuyện tôi vẫn còn bị cuốn hút... " bởi những khía cạnh trần tục của trường đời? "

4. Các bậc cha mẹ tận tâm muốn giúp đỡ con cái họ có sự khởi đầu tốt trong trường đời.