tiểu nhị in Vietnamese

Tiểu nhị là một từ trong ngôn ngữ hán cổ sử dụng để chỉ người làm công việc bồi bàn trong quán trọ hoặc quán ăn.
Hiện nay gần như từ này chỉ thấy xuất hiện trong văn học, truyện và các bộ phim cổ trang, gần như không xuất hiện trong thực tế đời sống người Việt.

Use "tiểu nhị" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tiểu nhị" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tiểu nhị", or refer to the context using the word "tiểu nhị" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tiểu nhị!

2. Tiểu nhị - Đến ngay

3. Tiểu nhị, cho bình rượu

4. Tiểu nhị! Cho tôi thuê 2 phòng.

5. Tiểu nhị! Cho 2 bát nước canh.

6. Tiểu nhị của quán đó cũng không phải người tầm thường.

7. Năm 2010, anh cùng một người bạn mở quán Tiểu nhị mì gia.

8. Trong 3 anh em, Nguyễn Tiểu Nhị là người duy nhất lập gia đình.

9. Các hoa được thí nghiệm có nhụy mọc vươn ra ngoài tiểu nhị, một kiểu hình đặc biệt đối với các cây bị vô hiệu hóa CORONATIVE-SENSITIVE1, vốn bị thiếu thụ thể jasmonate.