thâu đêm in Vietnamese

thâu đêm
[thâu đêm ]
all night (long)

Use "thâu đêm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "thâu đêm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "thâu đêm", or refer to the context using the word "thâu đêm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Quẩy thâu đêm cũng được.

2. Cô ta đã đọc sách thâu đêm.

3. Vụ chơi Poker thâu đêm, nhớ chứ?

4. Ngài vừa cầu nguyện một mình thâu đêm.

5. Không đơn giản cứ tiệc tùng thâu đêm.

6. Chúng tôi đã có những câu chuyện dài thâu đêm.

7. Cô biết chuyện " Ra ngoài quẩy thâu đêm nào " rồi chứ?

8. Bố tôi đã làm việc thâu đêm suốt sáng không nghỉ.

9. Rót rượu đi, Josie, Tôi sẵn sàng tiệc tùng thâu đêm rồi.

10. “Tiệc cưới có thể bao gồm “nhảy nhót thâu đêm suốt sáng”.

11. Họ làm việc như điên , vui chơi thâu đêm , ăn uống không điều độ .

12. Để chỉ đúng giờ lúc bình minh, bộ máy này phải chạy liên tục thâu đêm.

13. Biết cách kết hợp giường với giấc ngủ , chứ không phải là tình trạng trằn trọc thâu đêm

14. Ở nhiều nước, những người đưa tang tụ tập tại nhà người chết và thức thâu đêm suốt sáng.

15. (Thi-thiên 86:13) Đa-vít thường cầu nguyện thâu đêm, như khi phải chạy trốn trong đồng vắng.

16. “Đức Chúa Giê Su đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.

17. Ngài cũng nêu lên gương đó, khi Ngài “thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời” (Lu Ca 6:12) trước khi Ngài kêu gọi Mười Hai Vị Sứ Đồ.

18. Một lần nọ, ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có lẽ xin sự hướng dẫn cho một quyết định rất quan trọng.—Lu-ca 6:12, 13.

19. Những hộp đêm của giới trẻ, những buổi khiêu vũ thâu đêm* và những hình thức khác của cuộc truy hoan cuồng loạn rất phổ thông trong vòng những người trẻ.

20. Ở Miami, đó có nghĩa là tiệc thâu đêm đầy sôi động với DJ và cách duy nhất để tham dự tiệc là chứng tỏ mình đã đăng ký bầu cử.

21. Trước khi chọn 12 sứ đồ, Chúa Giê-su thức thâu đêm để cầu nguyện riêng với Đức Chúa Trời.—Mác 1:35; Ma-thi-ơ 14:23; Lu-ca 6:12, 13.

22. Đôi khi, các trưởng lão thức thâu đêm chuyên lo việc cầu nguyện cho bầy của Đức Chúa Trời hay ban sự giúp đỡ thiêng liêng cho những anh em cùng đức tin.

23. Cuộc thương thuyết kết thúc sau một cuộc hội đàm kéo dài thâu đêm, chấm dứt vào 4 giờ sáng ngày 30 tháng 3 khi hai bên hạ bút ký tờ hiệp định với giá mua là 7,2 triệu dollar (bình quân là khoảng 1,9 cent một acre).

24. Rất lâu trước đó tôi đã lớn lên trong chiến tranh, với những ngày cuối tuần chơi thâu đêm và những trận bóng ngày Chủ nhật và trận đánh đầu tiên với lũ trẻ kì thị chủng tộc của quân Liên bang và các cuộc biểu tình về chủ nghĩa quốc gia - tôn giáo hát vang rằng, " Đả đảo chủ nghĩa cộng sản, Afghanistan muôn năm, " và đốt cháy những hình nộm của Brezhnev trước khi tôi hiểu được rằng nó có nghĩa gì.