tự bạch in Vietnamese

tự bạch
[tự bạch]
self-expressive
self-expression

Use "tự bạch" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tự bạch" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tự bạch", or refer to the context using the word "tự bạch" in the Vietnamese Dictionary.

1. Tự bạch bản thân.

2. Tuy nhiên, trong một lần tự bạch, Jack tiết lộ rằng anh đã chán ngấy việc tổ chức một buổi lễ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác (ca khúc "Jack's Lament").