tốt mã rã đám in Vietnamese

Tốt mã rã đám nghĩa ám chỉ Những việc bề ngoài trông có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong lại xấu xa chẳng ra gì.
Giải thích: Chỉ hoa màu phát triển nhưng không trổ bông. Ví với người có tư chất tốt nhưng lại không có thành tựu gì.
Mã: ám chỉ hình thức bên ngoài (ví dụ đẹp mã) - ở đây không có nghĩa là con ngựa.
Rã: ý chỉ tan rã, hỏng.

Tốt mã rã đám tiếng anh
tục ngữ
many a fine dish has nothing on it
Sprout but never to flower; Corn which does not bear grain.

Đồng nghĩa: Tốt mã dẻ cùi

Use "tốt mã rã đám" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tốt mã rã đám" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tốt mã rã đám", or refer to the context using the word "tốt mã rã đám" in the Vietnamese Dictionary.

1. Cậu bị rã đám.

2. Chúng ta rã đám.

3. Nghe nói nó và Walter rã đám rồi.

4. Vào thế kỷ thứ năm CN, đế quốc La Mã bắt đầu tan rã.

5. Tôi không tốt ở đám cưới, chỉ ở đám tang.

6. Mã PIN quả là mã định vị tốt

7. Mã hóa, không tốt.

8. Mã hóa, không tốt

9. Cách tốt nhất tôn vinh ông ấy là giữ nhóm đừng tan rã.

10. Mã chương trình tốt hơn.

11. Đứng mã bộ không tốt sao?

12. Lỗ Hổng đọc mã gien của đám Kaiju... giống như mã vạch ngoài siêu thị và cho chúng qua.

13. Khi Đế quốc Tây La Mã bắt đầu tan rã, Augustinô thành Hippo là Giám mục của Hippo Regius.

14. Đám cầm quyền của chúng ta liếm gót giày bọn lính La Mã.

15. Hệ điều hành mã nguồn mở Haiku, một bản tái triển khai của BeOS, được khởi động khi BeOS tan rã.

16. Chu kỳ bán rã 0,89 ms cũng đã được quan sát: 294Og phân rã thành 290Lv theo phân rã alpha.

17. Thành phố La Mã Aquincum là địa điểm La Mã được bảo tồn tốt nhất tại Hungary.

18. Bọn Gaul ồn ào, bọn Đức, và đám Nguyên lão cức đầu, và phải luôn làm cho đám quần chúng La Mã được vui.

19. Cúc La mã Đức làm trà uống là tốt nhất .

20. Tôi muốn cô giải mã nó càng nhanh càng tốt

21. " Nhưng làm thế nào tốt là bạn tại nứt mã? "

22. Hãy tan rã.

23. Tốt, bởi đống đồ này sẽ thu hút một đám đông đấy.

24. Tại sao không băng nào là một đám người tốt bụng vậy?

25. Đối mặt với việc Alice tốt nghiệp, Clara lên tiếng bác bỏ tin đồn ClariS từ đây sẽ tan rã.