tím ngắt in Vietnamese

tím ngắt
tính từ
dark purple

Use "tím ngắt" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "tím ngắt" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "tím ngắt", or refer to the context using the word "tím ngắt" in the Vietnamese Dictionary.

1. Môi anh tím ngắt, anh run lập cập, thế là tôi ôm chặt lấy anh để sưởi cho anh hết mức mình có thể