sai quả in Vietnamese

sai quả
[sai quả]
yield plenty of fruit, bear rich fruit, closely-fruited
cây hồng này có sai quả không ?
does this persimmon tree bear good fruit ?

Use "sai quả" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "sai quả" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sai quả", or refer to the context using the word "sai quả" in the Vietnamese Dictionary.

1. Một chùm sung sai quả

2. Về đồng ruộng tươi tốt và cây nho sai quả.

3. Thông thường, nếu không tiếp nhận phấn từ cây khác, cây ăn trái sẽ không sai quả.

4. Dọc theo bờ sông những cây sai quả có lá “dùng để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:1, 2).

5. 11 Nhưng cây vả đáp: ‘Lẽ nào tôi phải bỏ sự ngọt ngào và sai quả của mình mà đi đung đưa trên những cây khác?’.