sề sệ in Vietnamese

Sề sệ nghĩa là chảy xuống, sệ xuống, ý nói ở đây là già, cũ, xấu xí, không còn được nguyên vẹn như lúc đầu.
Sử dụng để biểu thị sự xấu, luộm thuộm, nhếch nhác, không còn đẹp nữa.
Đây là 1 từ láy của từ Sệ.

Use "sề sệ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "sề sệ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "sề sệ", or refer to the context using the word "sề sệ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chồng gọi tôi là 'nái sề hết đát'.

2. Con lợn nái sề nhà anh ta đã già rồi.

3. Bà ta sau sinh trông như nái sề vậy.

4. Con lợn nái sề nhà tôi lại sinh thêm nứa mới.

5. Người nàng bắt đầu sồ sề và nàng không muốn tôi thấy nàng như vậy.

6. Nói vợ anh như nái sề là không tốt, cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho gia đình.

7. Hôm trước con lợn nái sề này còn rất khỏe, hôm nay sao đã ốm rồi.