rót nước in Vietnamese

rót nước
[rót nước]
pour out the water

Use "rót nước" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "rót nước" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "rót nước", or refer to the context using the word "rót nước" in the Vietnamese Dictionary.

1. Rót nước *

2. Để tôi rót nước cho cô.

3. Mọi ngôi sao sẽ rót nước cho tôi uống...""

4. Bà lão rót nước và mời vua ăn trầu.

5. Bạn hãy tự rót nước, nếu bạn muốn uống!

6. " Giờ chúng ta sẽ rót nước từ cốc này vào cốc này. "

7. Chúng ta chỉ rót nước vào một cái cốc hẹp hơn thôi. "

8. Và những sinh viên đã từng huấn luyện người máy này rót nước vào cốc.

9. Anh rót nước, cho đá vào cốc rồi băng qua bếp đưa nó cho cô.

10. Ngài phán: “Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô.

11. Tuy nhiên người máy không rót nước khéo léo theo cách mà con người thường làm.

12. Khi hứa về những ân phước ban cho dân sự Ngài trong tương lai, Đức Chúa Trời phán: “Ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô.

13. Rất nhiều điều họ làm, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được họ có thể làm được: họ bơi, luyện tập thể thao, chơi bài. uống trà yerba mate, và có thể rót nước nóng mà không tự làm bỏng.

14. Rồi họ sắp đặt cho một đoàn người xách nước từ ao Si-lô-ê và lập phong tục rót nước ra vào Lễ Mùa gặt, cũng như đập cành cây liễu trên bàn thờ khi lễ kết thúc và cầu nguyện đều đặn hằng ngày, tuy điều này không có căn cứ trên Luật pháp.