ròi rọi in Vietnamese

ròi rọi
[ròi rọi]
brilliant sparkling, glittering, bright, showy, flashy

Use "ròi rọi" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ròi rọi" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ròi rọi", or refer to the context using the word "ròi rọi" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ta giàu to ròi!

2. Đã lâu ròi nhỉ.

3. được tách biệt rạch ròi.

4. Chúng tôi có hàng ròi.

5. pha trò thế đủ ròi.

6. Cô ấy quá rạch ròi.

7. Phải rạch ròi mọi chuyện.

8. Dù sao người cũng chết ròi.

9. Chúng ta đã xong công việc ròi

10. Ai đang rọi đèn?

11. Anh đã ăn xong ròi à ừ

12. không, cảm ơn, tôi có mang sách ròi.

13. em đã nói cô ấy quá rạch ròi.

14. Rọi đèn vô đây.

15. Đèn pha rọi đấy.

16. Rọi qua nắp cống.

17. Phải có ranh giới rạch ròi giữa ta và chúng.

18. John, rọi đèn giúp mẹ.

19. Điều đó đủ rạch ròi với các ông rồi chứ?

20. Đường lối của Chính phủ trước cũng đã rạch ròi như thế

21. Đường lối của Chính phủ trước cũng đã rạch ròi như thế.

22. Rọi đèn vào La Taupe đi.

23. Còn nói chuyện nào ra chuyện nấy, phải phân rõ rạch ròi.

24. Đấy là Gary Cooper, thằng ngu. pha trò thế đủ ròi

25. Được soi rọi hiểu chân lý,