ráng chiều in Vietnamese

Ráng chiều Khi tia nắng cuối cùng của mặt trời hắt xuống, cũng là lúc bầu trời ánh lên những sắc màu và tạo ra một ráng trời tuyệt đẹp

Use "ráng chiều" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ráng chiều" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ráng chiều", or refer to the context using the word "ráng chiều" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ánh nắng ráng chiều đỏ rực

2. Ráng chiều hoàng hôn cực đẹp

3. Ráng chiều đỏ rực rất đẹp

4. Cậu ngồi một lúc với anh ta cho đến khi sa mạc rực đỏ vì ráng chiều.

5. Một loạt các vụ phun trào núi lửa gần đây, chẳng hạn các vụ phun trào của núi Pinatubo năm 1991 và Krakatoa năm 1883, đã sinh ra các đám mây chứa axít sulfuric tại tầng bình lưu đủ lớn để tạo ra các ráng chiều sau Mặt Trời lặn đáng ghi nhớ (và cả ráng trước Mặt Trời mọc) trên khắp thế giới.