quỷ cái in Vietnamese

quỷ cái
[quỷ cái]
succubus; she-devil
Mụ này đúng là quỷ cái !
This termagant is a real she-devil !

Use "quỷ cái" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "quỷ cái" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "quỷ cái", or refer to the context using the word "quỷ cái" in the Vietnamese Dictionary.

1. Phải không quỷ cái?

2. Đồ quỷ cái, còn gọi tao là quỷ cái nữa thì sẽ biết tay bà nhé!

3. Con quỷ cái cứng đầu.

4. Đồ quỷ cái dối trá!

5. Giữ con quỷ cái này.

6. Đồ quỷ cái chân vòng kiềng!

7. Nhầm đội rồi, con quỷ cái!

8. Đây là em Quỷ Cái sao?

9. Ôi, con quỷ cái dâm đãng.

10. Anh sẽ " bem " em, con quỷ cái!

11. Biết đây là gì không, quỷ cái?

12. Thỏa thỏa cái cmm, con quỷ cái!

13. Quỷ cái, tớ biết cậu muốn mà.

14. " Khúc gỗ của cô đây, đồ quỷ cái. "

15. Con quỷ cái vàng khè lừa tình tôi.

16. Con quỷ cái đó giết cả đội tôi!

17. Con quỷ cái, tao băm mày ra ngàn mảnh!

18. Chúng ta đợi một lát, rồi bước tới Quỷ Cái.

19. Con quỷ cái đó cướp mất ngày trọng đại của tôi!

20. Chúng ta nên lấy nàng Quỷ Cái và quay về Luân Đôn.

21. Và đó là lúc mà cái giọng quỷ cái đó gào lên.

22. " Chết đi đồ quỷ cái già, chết đi trước khi ta giết ngươi. "

23. Tôi gọi nó là Quỷ Cái vì cô nàng thực sự mất dạy.

24. Đó là âm thanh khi tao táng vào đầu mày đấy, quỷ cái.

25. Chị còn gọi thư kí của ba tôi là quỷ cái Margaret mặt lưỡi cày.

26. Tôi chưa bao giờ hãm hiếp con quỷ cái đó hay bất cứ sinh linh nào khác.

27. Ngoài ra mụ còn bị gọi với các tên khác bằng tiếng Anh như "Quái thú Buchenwald", "Nữ chúa Buchenwald", "Phù thủy đỏ Buchenwald", "Góa phụ đồ tể" và "Quỷ cái Buchenwald".