nhanh như cắt in Vietnamese

Nhanh như cắt nghĩa là rất nhanh, rất mau lẹ, cực nhanh.

Cắt ở đây không phải là động từ "Cắt" mà là một danh từ riêng chỉ một loài chim gọi là chim cắt.
Ví dụ như loài Cắt lớn Xem tại wikipedia  có tốc độ bay 390KM/h là loài nhanh nhất trong giới động vật.

Use "nhanh như cắt" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nhanh như cắt" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nhanh như cắt", or refer to the context using the word "nhanh như cắt" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nó nhanh như cắt đã biến mất rồi.

2. Và nhanh như cắt, nó cắn đứt dây câu.

3. Anh ta nhanh như cắt đã vụt đến chỗ tôi.

4. Anh ta biến mất trong bóng đêm nhanh như cắt

5. Chú cá nhanh như cắt đã vọt lên khỏi mặt hồ.

6. Cậu ấy nhanh như cắt đã bắt được trái bóng ấy.

7. Vì thế trong dân gian mới có câu "Nhanh như cắt".

8. Bác ấy nhanh như cắt, vèo một cái đã đi xa rồi

9. Chú chó chạy nhanh như cắt, thoáng cái đã không thấy đâu rồi.

10. Tôi nhào xuống, nhanh như cắt giống như là bóng đêm, như là, "Vút!"

11. Bài hát có nhịp độ nhanh, dồn dập đan xen với lời bài hát của Jackson về một phụ nữ tên là Annie, người đã bị tấn công tại căn hộ của mình bởi một tên tấn công "nhanh như cắt".