nhụt chí in Vietnamese

Nhụt chí nghĩa là ý chí bị đi xuống, sa xút không còn kiên quyết hay tư tưởng mạnh mẽ nữa.
Nhụt: bị mòn, bị đi xuống, bị sa xút.
Chí: ý chí con người (ý nói về tinh thần, tư tưởng).
[nhụt chí]
dispirited; discouraged; low-spirited; disheartened
Nhụt chí đấu tranh
Disheartened in the struggle

Use "nhụt chí" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nhụt chí" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nhụt chí", or refer to the context using the word "nhụt chí" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mọi người đang rất nhụt chí.

2. Vậy làm nó nhụt chí đi.

3. Cần phải làm cho họ nhụt chí.

4. Hãy làm nhụt chí hắn nữa đi.

5. Chỉ để làm nhụt chí tội phạm thôi.

6. Nhưng tôi không lấy thế làm nhụt chí.

7. Tai họa ấy không làm Robinson nhụt chí.

8. câu chuyện của tôi làm chúng nhụt chí.

9. Không, đừng để nó làm cháu nhụt chí.

10. Crassus có vẻ như nhụt chí một chút nhưng-

11. Sao, nghĩ là chuyện này làm nhụt chí con?

12. Cho nên ông đừng làm cho tôi nhụt chí.

13. Nghe vậy, dân Y-sơ-ra-ên nhụt chí.

14. Ông ấy chuyên về đánh đuổi và làm nhụt chí quỷ dữ.

15. Tuy nhiên, phía La Mã không vì thế mà nhụt chí.

16. Nếu đó cũng là cảm xúc của bạn, đừng nhụt chí.

17. Những cảm xúc nào góp phần làm Ê-li nhụt chí?

18. Tôi đang nói tới việc làm họ nhụt chí, hòa bình từ sức mạnh.

19. Nếu tiếp tục như thế thì ông bị nhụt chí là điều dễ hiểu.

20. Rất khó để có thể không cảm thấy sợ hãi hay nhụt chí.

21. Người Pháp đã nhụt chí về triển vọng chiến thắng và muốn rút lui.

22. Làm họ nhụt chí trong công việc tự cứu gian khổ này làm gì?

23. Chúng ta phải làm nhụt chí những tên săn tiền thưởng muốn bắt băng Barrow.

24. Nhưng Ráp-sa-kê chưa chấm dứt việc cố làm nhụt chí dân Giu-đa.

25. Làm sao có thể khiến các Nhân Chứng nhụt chí khi họ được Đức Chúa Trời hỗ trợ?

26. Họ nói ngươi đã nhụt chí, Vaako, sau khi đã cố hết sức mà không được.

27. 14 Đòn vọt có làm các sứ đồ nhụt chí và suy yếu quyết tâm không?

28. Thái độ lạnh lùng hoặc những lời chỉ trích có thể làm chúng ta nhụt chí.

29. Khó lòng mà tin được nỗi đau buồn của anh lại làm anh nhụt chí tới như vậy.

30. Nhưng anh không nhụt chí, mà dồn mọi tâm huyết vào lớp học cho đến phút cuối cùng.

31. Điều này có làm nhóm nhỏ tôi tớ Đức Giê-hô-va ở Canada bị nhụt chí không?

32. Song Lorentz không để mình nhụt chí một khi ông nhận ra rằng con đường ông lựa chọn là đúng.

33. Ráp-sa-kê cố gắng làm Giê-ru-sa-lem nhụt chí để không chống cự lại như thế nào?

34. Người ta đã hiểu lầm là những lời phát biểu đó làm Hoa Kỳ nhụt chí tham gia vào Thế Chiến I.

35. Chị Nani ngã xe không biết bao nhiêu lần khi đến học hỏi với tôi, nhưng chị ấy đã không nhụt chí.

36. Họ có nản lòng hoặc nhụt chí vì sự kiện họ chỉ là thiểu số so với hàng tỷ dân cư trên đất không?

37. Nó làm cho những người có ràng buộc trong hoạt động đó nhụt chí và nó làm cho bản thân hoạt động mất đi đạo lý.

38. Chúng ta nên làm gì để giữ vững đức tin và kháng cự những nỗ lực của Sa-tan nhằm khiến chúng ta nhụt chí?

39. Dùng bạo lực chính trị để uy hiếp, dùng vũ lực để chiếm đóng lãnh thổ, và dùng bạo lực tinh thần để làm nhụt chí.

40. Chiến thắng của Richard tại Taillebourg làm nhụt chí nhiều nam tước đang nghĩ đến việc nổi loạn và bắt họ phải thề trung thành với ông.

41. Thay vì nhụt chí vì bị mất đặc ân, ông tiếp tục đi cùng Ba-na-ba, phụng sự cách đắc lực.—1/2, trang 20-22.

42. Trang phục và kĩ năng của bà làm cho kẻ thù khiếp sợ, nếu bọn chúng có gặp lại bà lần thứ hai chắc chắn sẽ nhụt chí ngay.

43. 7 Sao các anh làm dân Y-sơ-ra-ên nhụt chí, không muốn vào vùng đất mà Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban cho họ?

44. Tôi không bao giờ làm nhụt chí các con trong việc nới rộng công việc Nước Trời, và những người còn lại trong gia đình đã chẳng bao giờ phải sống thiếu thốn.

45. 4 Các quan bèn tâu với vua: “Xin bệ hạ xử tử tên đó,+ vì hắn nói những lời như thế để làm nhụt chí* các chiến binh còn lại trong thành và toàn dân.

46. Tôi không cảm thấy nhụt chí vì bệnh Parkinson Tôi cảm thấy được cô đọng bởi nó và tôi thực sự rất thích người phụ nữ mà tôi đang cô đọng lại.

47. Chúng hăm dọa, nói dối, phao vu, ngăm đe—kể cả sai gián điệp đến làm ông nhụt chí—tất cả những điều này chắc hẳn là những cái giằm không ngừng xóc vào thịt ông.

48. 14 Các ngươi chớ nhụt chí; và khi nào các ngươi axứng đáng, vào kỳ định của ta, thì các ngươi sẽ thấy và biết được điều mà đã được truyền giao cho các ngươi qua tay tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta.

49. (Đa-ni-ên 9:24-27) Tuy nhiên, trước tình trạng tan hoang của thành Giê-ru-sa-lem và sự chậm trễ trong công việc xây dựng đền thờ, chúng ta thấy dễ hiểu tại sao Đa-ni-ên chán nản, nhụt chí và xuống tinh thần.

50. Khi bạn đối mặt với nhu cầu lớn nhất để nhìn nhận bản thân và suy nghĩ một cách nghiêm túc, nỗi sợ hãi sẽ khiến bạn nhụt chí, từ trong thâm tâm, thu hẹp và bóp méo quan điểm của bạn, nhấn chìm khả năng tự ngẫm của bạn bằng một lượng lớn cảm xúc gây rối.