nhạt như nước ốc in Vietnamese

Nhạt như nước ốc.
Nước luộc ốc rất là nhạt, vì thế được dùng để ví von với những câu chuyện không có chút thú vị nào, nhạt nhẽo và vô vị.
Đôi khi cũng được sử dụng để ví những con người khô khan, nhạt nhẽo không được người khác coi trọng ở mặt nào đó (thường là khô khan trong giao tiếp, tình cảm)
-----
insipid

Use "nhạt như nước ốc" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nhạt như nước ốc" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nhạt như nước ốc", or refer to the context using the word "nhạt như nước ốc" in the Vietnamese Dictionary.

1. Đùa gì mà nhạt như nước ốc.