ngoãn in Vietnamese

ngoãn
[ngoãn]
tile, tiling
thợ ngoãn
bricklayer

Use "ngoãn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ngoãn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngoãn", or refer to the context using the word "ngoãn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ngoan ngoãn đấy.

2. Chúng ta phải thật ngoan ngoãn.

3. Ngoan ngoãn cúi đầu trước Nhật.

4. Nhưng nó là thằng nhóc ngoan ngoãn.

5. Nó là một con thỏ ngoan ngoãn.

6. Hãy ngoan ngoãn, tới đây.

7. Giờ thì ngoan ngoãn lên xe đi.

8. Ngoan ngoãn ngủ đi nhé.

9. Khi thầy Corse gõ lên cửa sổ, tất cả ngoan ngoãn bước vào và ngoan ngoãn ngồi xuống.

10. Một người chồng ngoan ngoãn và cuồng nhiệt.

11. Khuynh hướng của chúng là ngoan ngoãn và thân thiện.

12. Một nét mặt tươi cười cho biết các em ngoan ngoãn.

13. Ngon ngoãn và đi lấy cho ta một ít nước sạch.

14. Em siêng năng học hành và ngoan ngoãn”.

15. Ta sẽ không ngoan ngoãn ra đi và chết cóng ngoài đó.

16. Bà tin tưởng cháu ngoan ngoãn ở đây đến khi bố đến.

17. Với mục đích khiến cho anh ta trở nên ngoan ngoãn hơn.

18. Sinh vật này khá ngoan ngoãn với con người.

19. Nếu bây giờ cậu ngoan ngoãn đi theo chúng tôi.

20. Ông ta chỉ cần một người ngoan ngoãn để gánh tội cho mình.

21. Kể từ đó, con đã luôn cố ngoan ngoãn, giữ mọi phép tắc.

22. - Hãy ngoan ngoãn lúc vắng mặt mình đấy – tôi bảo

23. " Đó là bơ TỐT NHẤT, ́Hare tháng ngoan ngoãn trả lời.

24. Đến khi nào cô ấy còn trẻ và ngoan ngoãn ấy

25. Khi chúng khô và mát, chúng ngoan ngoãn và an toàn.

26. 19 Con như cừu con ngoan ngoãn bị dắt đi làm thịt.

27. Chúng tôi cũng muốn con cái ngoan ngoãn ở các buổi họp.

28. Chapman ngoan ngoãn đầu hàng mà không có một phản kháng nào.

29. Nếu mày ngoan ngoãn, mày sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận.

30. Trẻ em phải ngoan ngoãn khi đi cùng người lớn đến gõ cửa.

31. KHI trẻ em ngoan ngoãn, ai trông nom chúng cũng đều hài lòng.

32. Sẽ luôn tìm thấy trái tim tốt bụng và ngoan ngoãn của con.

33. Các Nhân Chứng cư xử lịch sự, ăn mặc đàng hoàng, con cái thì ngoan ngoãn.

34. Hãy ngoan ngoãn, rồi có thể tôi sẽ cho anh ăn chung với bọn da trắng.

35. Gà Jersey khổng lồ là một giống gà bình tĩnh và ngoan ngoãn.

36. Cô rất dịu hiền, ngoan ngoãn và thậm chí bề ngoài tỏ vẻ rất yên tâm.

37. Nhưng thật không dễ luôn ngoan ngoãn mọi lúc, mọi ngày trọn vẹn một năm ròng.

38. Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh mà ngoan ngoãn đi ra chứ?

39. Nếu chị ta đòi ông ra hầu tòa thì cứ ngoan ngoãn nghe theo.

40. Họ cứ nghĩ họ đã nuôi nấng một cô gái bé nhỏ, ngoan ngoãn.

41. Bichon Frises rất ngoan ngoãn nếu được bắt đầu huấn luyện sớm và liên tục không ngừng.

42. Tôi làm chứng rằng sự ngoan ngoãn để tin theo sẽ dẫn đến việc Thánh Linh trút xuống.

43. Chúng ăn mặc rất đàng hoàng, lễ phép, ngoan ngoãn và không gây bất cứ phiền hà nào.

44. Thoạt nhìn, nó giống như anh ta đưa ra một lựa chọn rất ngoan ngoãn.

45. Đây không phải là vì Ngài muốn có những tín đồ ngoan ngoãn thiếu suy xét.

46. Chúng nhìn chung ngoan ngoãn và có tính độc lập, không dễ bị kích thích như giống chó Cocker Spaniel.

47. Nhà tôi bắt tôi ngoan ngoãn tham gia khóa huấn luyện cô dâu, rồi lấy chồng.

48. Khi mỗi con chiên nghe gọi đến tên của nó lập-tức liền ngoan-ngoãn đáp lại.

49. Tất cả mọi sự ngoan ngoãn như thế và không thực sự được ghi nhận gì cả.

50. Nhờ thế, chúng tôi có nhiều thời gian chăm sóc hai đứa con ngoan ngoãn khôn lớn.