nghét in Vietnamese

nghét
[nghét]
Very [bitter].
Đắng nghét
very bitter.

Use "nghét" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nghét" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nghét", or refer to the context using the word "nghét" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ông ấy nghét ngươi, Edward.

2. Kinh phí “ngót nghét” trăm triệu.

3. Cuộc đời giống như cái này... đắng nghét.

4. Mỗi buổi sáng, cả nhà đều uống những bột thuốc đắng nghét.

5. Điều này khiến tế bào cảm nhận nhạy bén hơn với vị đắng trong nước cam. Tạo ra vị đắng nghét