ngã khuỵu in Vietnamese

ngã khuỵu
[ngã khuỵu]
to collapse

Use "ngã khuỵu" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "ngã khuỵu" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "ngã khuỵu", or refer to the context using the word "ngã khuỵu" in the Vietnamese Dictionary.

1. Nhưng đất ướt, lên hết dốc, mụ bị trượt chân ngã khuỵu xuông.