nắm được in Vietnamese

nắm được
[nắm được]
(nghĩa bóng) to find out; to catch
Nắm được bí mật của ai
To find out somebody's secret

Use "nắm được" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "nắm được" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "nắm được", or refer to the context using the word "nắm được" in the Vietnamese Dictionary.

1. Em không thể nắm được!

2. Anh nắm được em rồi

3. Mọi người nắm được không?

4. Phải nắm được anh ta.

5. Em nắm được chị rồi, Marge!

6. Tao nắm được thóp mày rồi.

7. Tôi đã không nắm được tình hình.

8. Nhưng Himmler đã nắm được bằng cớ.

9. Stark, anh đã nắm được phạm vi.

10. Chúng ta đã nắm được trò của chúng.

11. Chúng ta đã nắm được quyền kiểm soát

12. Em nắm được mọi thứ trong tầm tay rồi

13. Cậu mới chỉ nắm được bề nổi mà thôi.

14. Tôi đã nắm được họ trong lòng bàn tay.

15. Nó có dương vật dài, có thể nắm được.

16. Tôi đang cố nắm được mỗi bên tình trạng?

17. Phao-lô nắm được bí quyết của sự thỏa lòng

18. Không may, phe Ngoại thích nắm được tin tức này.

19. Tránh để ông ấy nắm được đằng chuôi của mẹ.

20. Octavius nắm được tình hình và suy nghĩ cách ngăn chặn.

21. Tin tốt là các bạn có thể cầm nắm được Borane.

22. Mọi chỉ huy quân đoàn đều nắm được lệnh tấn công.

23. Tôi tin là bạn đã nắm được quy tắc của nó.

24. TÓM LƯỢC: Giúp người nghe nắm được ý nghĩa của thông điệp.

25. Nhưng có phải họ cũng không nắm được điểm cốt yếu không?

26. Thời gian vận chuyển quân, đã bị người Anh nắm được rồi.

27. Tôi biết là chúng ta đã nắm được báo chí khắp thế giới.

28. Quân Thụy Điển nắm được ưu thế, nhưng Gustav II Adolf tử trận.

29. Vậy tôi hy vọng rằng các bạn nắm được 1 ít tại đây.

30. Trước hết, chúng ta có thể trở thành người nắm được tình hình.

31. Nhưng như vậy có phải họ không nắm được điểm cốt yếu không?

32. Đuôi của nó dài hơn phần thân nhưng không thể cầm nắm được.

33. Một trong những điểm quan trọng của Trí là phải nắm được mệnh trời.

34. Tôi đã nắm được thông tin về quý cô xinh đẹp của anh rồi.

35. Theo dõi phân gà mỗi ngày nhằm nắm được tình hình của cả đàn.

36. Và quan trọng nhất, chúng ta cần nắm được nguồn tin của anh ta

37. Và tôi cũng không nghĩ là anh nắm được thực chất của tình thế.

38. Họ sẽ sớm nắm được nguồn cung năng lượng của phân nửa thế giới.

39. Chính là nắm được thông tin người nhiễm bệnh và cách dịch bệnh lan truyền.

40. Với nửa thành phố cung cấp sóng, anh có thể nắm được toàn bộ Gotham.

41. Nắm được dây cương không hơn là khoanh tay đứng xem trên khán đài sao?

42. Lịch sử cho thấy Anh Quốc nắm được quyền hoàng đế vào thế kỷ 17.

43. Tôi cũng nắm được bàn tay thật mạnh, và có thể nhéo nhẹ (ai đó).

44. Bạn có nắm được ý nghĩa lời cầu nguyện mẫu của Chúa Giê-su không?

45. Phép nhân đặc biệt hơn và hấp dẫn hơn một khi bạn nắm được cách làm.

46. Ông thật sự nắm được tinh thần sáng tạo và kinh doanh này trong sinh học .

47. Có ngày tôi nghĩ mình nắm được tình thế, nhưng ngày khác lại thấy bất lực.

48. Bạn có thể nắm được một số khái niệm khá trừu tượng đại loại thế này.

49. Bạn nên liên hệ với nhà mạng di động của mình để nắm được thông tin.

50. Do đó nhiều bản dịch không nắm được điểm chủ yếu của câu Kinh Thánh này.