mục rữa in Vietnamese

Mục rữa nghĩa là thối nát, tan nát, bị hủy hoại không còn hình dạng ban đầu.
Ngữ cảnh sử dụng:
- Sử dụng để ám chỉ sự hư hỏng, không còn đúng bản chất tốt ban đầu của tâm tính con người: Lão ta còn mục rữa hơn chúng ta tưởng.
- Sử dụng để chỉ sự hỏng của sự vật: Những thân cây này đã mục rữa hết rồi (ý nói bị thối/hỏng hết rồi k dùng được). 

Mục rữa trong tiếng anh:
to fester; to rot; to decompose; to decay; to putrify

Use "mục rữa" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "mục rữa" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "mục rữa", or refer to the context using the word "mục rữa" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chúng ta đã bị mục rữa rồi.

2. 200 năm bị ăn mòn và mục rữa.

3. Bỏ chúng lại đây cho mục rữa.

4. Mục rữa trong đó nhé, đồ khốn.

5. 4 Toàn thể đạo quân trên trời sẽ mục rữa,

6. Sau khi hình thành bào tử, chúng vẫn mục rữa.

7. Lão già Diaz còn mục rữa hơn chúng ta tưởng.

8. mục rữa dưới ánh nắng nghiệt ngã của thực tế.

9. Em không thể để anh mục rữa ở trong tù, Coop.

10. Ta sẽ tống hắn vào tù cho đến khi mục rữa.

11. Chúng tôi mục rữa ở đây vì không có đánh nhau.

12. Sách của tôi nói về các giá trị đang mục rữa.

13. 12 Này là tai họa Đức Giê-hô-va sẽ giáng trên mọi dân giao chiến với Giê-ru-sa-lem:+ Thịt chúng sẽ mục rữa khi chân còn đứng, mắt chúng sẽ mục rữa ngay trong hốc mắt, lưỡi chúng sẽ mục rữa ngay trong miệng chúng.

14. Đầu của chúng ta vẫn còn mục rữa ngoài cổng thành.

15. Hắn ta là sự mục rữa tận trong xương tủy của ta.

16. Nhựng để chúng mục rữa thêm vài ngày cũng chả hại gì.

17. Mày sợ việc vĩnh viễn bị xích ở đây rồi mục rữa.

18. Bởi vì anh sẽ mục rữa trong đó một thời gian dài lắm.

19. Cái giường không đến nỗi quá mục rữa, nên tớ đi ngủ đây.

20. Đa số đều đào đất và ăn vật chất hữu cơ mục rữa.

21. Thế thì, mày có thể ngồi đây rồi mục rữa dần, thằng khốn kiếp.

22. Cổ sẽ không thấy tình yêu mình chết hay thân thể mình mục rữa.

23. Lá cỏ mục rữa được vi nấm ăn, và đến lượt kiến ăn vi nấm.

24. Nhưng Chúa Giê-su được sống lại ở thể thần linh không bị mục rữa.

25. Họ nằm mục rữa trên nền đất trong khi kẻ giết họ lại đang tự do.

26. Sao phải ngồi mục rữa ở đây, chờ đến khi tên điên rồ đó tiếp tục hành động?

27. Hoặc là cô trở thành một con người hoặc là cô mục rữa như đám đó.

28. Nếu không thì, mày có thể ngồi đây, bị xiềng xích và mục rữa mãi mãi.

29. Đậu phụ thối có mùi thum thủm giống với mùi cải bắp hoặc phân bón mục rữa.

30. Và từ giờ trong thập, thập kỷ tới, khi mày đang trong tù, cô độc mục rữa,

31. Vùng nông thôn và ngoại thành sẽ mục rữa chậm hơn, theo nhiều cách khá bình thường.

32. Bọn ta để kẻ thù truyền kiếp của ta mục rữa trong chính cái xác di động của ta.

33. " Với gã, nó là phép ẩn dụ cho sự mục rữa của nền văn hoá đương đại.

34. Những tấm vải bạt và cao su trên trần bị mục rữa do mặt trời mỗi sáu tháng.

35. Cô biết là anh trai cô để bạn trai cô mục rữa trong tù vì tội ác của hắn, phải không?

36. Muối tượng trưng cho sự không mục rữa, không thối nát (Lê-vi 2:13; Ê-xê-chi-ên 43:23, 24).

37. Liệu chúng ta không định gieo sự mục rữa vào nền nhà họ để nó mưng lên rồi tự sụp đổ sao?

38. Gaya có thể 3, 000 đến 5, 000 tuổi, không ai biết chắc, nhưng ngọn cây đã gãy và đang mục rữa.

39. Nấm không thích bị vi khuẩn làm mục rữa, và vì vậy những thứ kháng sinh tốt nhất đều xuất phát từ nấm,

40. Khi chôn như thế, xác không bị tác động bởi hơi ẩm và không khí, và nhờ đó sự mục rữa được hạn chế.

41. Hang mộ này chứa 12 rương đựng hài cốt. Đó là xương cốt của những thi hài đã mục rữa sau khi chôn khoảng một năm.

42. Chúng dự trữ, và chuyển hoá năng lượng vào gỗ và lá cây, rồi mục rữa thành hỗn hợp nước, khoáng chất, dinh dưỡng và các dạng sống.

43. Một khi tất cả những người mất tích được nhận dạng, thì chỉ còn sót lại thi thể mục rữa cùng với đồ dùng hàng ngày trong nấm mồ.

44. Khi cây cối và thú vật mà đã dùng chất nitrogen này trong protein của chúng bị chết và mục rữa thì chất nitrogen này được thoát ra, hoàn tất chu kỳ của nitrogen.

45. Ta sẽ lợi dụng phần mục rữa từ bên trong của vương quốc hắn, và số vàng khổng lồ này sẽ mua lại được ngai vàng của nhà vua, thậm chí chính cái mạng của hắn.

46. Nhìn thấy chuyện này, con hổ cũng cầu nguyện như vậy, nhưng đoạn dây thừng mà nó nhận được là cái đã mục rữa; khi dây thừng đứt, nó đã bị ngã xuống một cánh đồng hạt kê.

47. Đó không phải là sự hòa nhập những vong linh có ý thức lại với những thân xác được làm sống lại từ tình trạng mục rữa hoặc ngay cả bị hấp thu bởi những sinh vật khác.

48. Tình trạng mục rữa của các thi thể được tìm thấy trong các bia mộ ở Palestine cho thấy người Hê-bơ-rơ không có phong tục ướp xác người chết, ít nhất là không nhằm mục đích bảo tồn lâu dài.

49. để mục rữa ở đó bị bỏ rơi bởi chính người chồng của mình kẻ đã cầu nguyện tôi sẽ chết từ từ nhưng như thế hắn sẽ được trút bỏ gánh nặng là tôi và chỉ khi đó tôi mới thoát khỏi

50. Trong các khu rừng tảo bẹ lâu năm, tỷ lệ sinh trưởng tối đa diễn ra trong những tháng nước trồi (thường là mùa xuân hoặc mùa hè) và tình trạng mục rữa thì tương đương với việc bị giảm lượng dinh dưỡng có sẵn, thời gian quang hợp ngắn hơn và tần suất bão tăng lên.