mần in Vietnamese

mần
[mần]
xem làm 1, 3, 5, 7, 8
xem làm thịt
heat rash

Use "mần" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "mần" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "mần", or refer to the context using the word "mần" in the Vietnamese Dictionary.

1. Các bạn chắc đang nghĩ: "Mần răng mà mần được tinh trùng nhân tạo hay dzậy?"

2. Tưởng cả nhà sẽ mần pizza?

3. Chờ mày đến mần thịt đây?

4. Mần thịt hết tụi khủng bố.

5. Anh nghĩ anh đang mần cái quái gì vậy?

6. Còn em " mần ăn " gì ở đây?

7. Chúa ơi, vẫn mần con khỉ đó hả?

8. Tây giáp xã Quảng Nguyên (Xín Mần).

9. Em giai anh vừa mần thịt Schweikart hôm nay.

10. Các hình ảnh về Cửa khẩu Xín Mần.

11. Cây gỗ mần lái là lâm sản đặc hữu ở đây.

12. Ngay khi tôi mần xong hết tất cả thứ chết tiệt này ở đây.

13. Cha của anh nhìn xuống và bàn tay ông mần mò trên bậu cửa sổ.

14. Theo những gì tôi nghe được những bóng ma này thật sự khó mần đấy.

15. Anh nghe nói em này rất thích " mần ăn " trên máy đang giặt mà.

16. Tôi ngồi đây suốt ngày trong cái phòng tranh khốn kiếp này, tần mần những thứ tôi làm ra.

17. Rất giỏi chuyện dao búa... nhưng chỉ trong mấy chuyện mần ăn lớn, và lúc nào cũng có lý do gì đấy.

18. Ý tôi là Foy có một bộ ria mép, thế nên, mọi người biết ấy, anh ta cho râu vào trong cô ấy khi anh ta mần xuống đó.

19. Những con thỏ này được nuôi tại một trang trại của chính phủ, Cục An toàn sinh học Queensland, nơi mà họ nuôi 3 loài thỏ và tiêm vào nó các mầm bệnh giám sát tiến trình phát triển của nó để xem các mần bệnh đó có giết được nó không.