luyến mộ in Vietnamese

luyến mộ nghĩa là yêu thích, mếm mộ, luyến ái
[luyến mộ]
love and admire

Use "luyến mộ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "luyến mộ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "luyến mộ", or refer to the context using the word "luyến mộ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Xin đừng luyến tiếc.

2. 165 Đồng tính luyến ái

3. Không ánh mắt luyến lưu?

4. Lưu luyến quá đấy anh bạn.

5. “Em là người đồng tính luyến ái.”

6. Song tính luyến ái thì sao?

7. Đừng quá quyến luyến vào # thứ

8. Thật vui khi được lưu luyến!

9. Người soạn nhạc vẽ dấu luyến.

10. Cô còn lưu luyến gì ở đây?

11. Không còn gì để tôi lưu luyến.

12. Chắc là cảm giác luyến tiếc thôi.

13. Có tên gọi là đồng tính luyến ái.

14. Anh còn lưu luyến điều gì, phải không?

15. Bạn không thể đột nhiên luyến tiếc quá khứ.

16. Rất trung thành và quyến luyến với gia chủ.

17. Đồng tính luyến ái phần lớn là vô hình trong thời Mao vì đồng tính luyến ái bị bệnh hoạn và bị hình sự hóa.

18. Họ phong chức những người đồng tính luyến ái.

19. Thông thường chúng rất quyến luyến với chủ nhân.

20. Dấu này rất giống dấu luyến về hình thức.

21. Tôi không luyến ái, chạy theo nhục dục ngũ trần.

22. Nhưng y quá quyến luyến của cải vật chất.

23. Sẽ làm cho phụ nữ lưu luyến không buông

24. Không còn gì để các người lưu luyến nữa đâu.

25. Đồng tính luyến ái nữ không bị hình sự hóa.