lập trường chính trị in Vietnamese

lập trường chính trị
[lập trường chính trị]
political standpoint

Use "lập trường chính trị" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "lập trường chính trị" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lập trường chính trị", or refer to the context using the word "lập trường chính trị" in the Vietnamese Dictionary.

1. Các lập trường chính trị của bà thay đổi trong suốt cuộc đời bà.

2. Họ thường nhập tịch vì lý do kinh tế thay vì lập trường chính trị.

3. Không bị áp lực tài chính, Wilberforce theo đuổi lập trường chính trị độc lập để trở thành nghị sĩ "không đảng phái".

4. Thế nhưng, là Nhân-chứng Giê-hô-va, chúng ta nên cố gắng có đồng một ý tưởng với Đức Chúa Trời về việc xử tử, đồng thời giữ trung lập về những lập trường chính trị mà nhiều người tuyên bố trong vấn đề này.

5. Và tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà nền kinh tế lớn nhất trên thế giới hiện nay là Mỹ, lấy dân chủ, tự do dân chủ làm lập trường chính trị cốt lõi và có thị trường tự do định hướng tư bản chủ nghĩa -- tới mức lấy nó làm lập trường kinh tế.

6. Và khi tiến hành nghiên cứu trên những người theo Đảng Bảo thủ với nhiệm vụ biến tiếng Anh thành ngôn ngữ chính của nước Mỹ, với một lập trường chính trị bảo thủ kiểu mẫu chúng tôi cũng nhận được kết quả không khá hơn, 59% trong số họ sử dụng những luận cứ thiên về giá trị đạo đức bảo thủ hơn, và chỉ 8% mọi người dẫn chứng dựa trên giá trị tự do, ngay cả khi họ được giao nhiệm vụ thuyết phục những người Dân chủ.