lường trước in Vietnamese

lường trước nghĩa là dự tính (dự đoán) được trước khi sự việc diễn ra, qua đây có sự chuẩn bị.
Cùng nghĩa với lường trước: dự đoán, dự tính, tiên đoán.

Use "lường trước" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "lường trước" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "lường trước", or refer to the context using the word "lường trước" in the Vietnamese Dictionary.

1. LƯỜNG TRƯỚC

2. 1 Lường trước

3. Lường trước trở ngại.

4. Lường trước những trở ngại.

5. Họ lường trước đợt thứ 2.

6. Tôi đã lường trước sự việc.

7. Lazlo, chuyện không lường trước được.

8. Vấn đề không lường trước được

9. Phòng những chi phí chưa lường trước.

10. Chẳng tài nào lường trước được đâu.

11. Tôi đã lường trước được mọi việc.

12. Có thể ông ấy không lường trước được.

13. Phải, tôi đã không lường trước chuyện đó.

14. Họ đã không lường trước được sự việc này.

15. Anh cần phải lường trước đối thủ của mình.

16. Anh xin lỗi, anh đã không lường trước được.

17. Đó là điều thứ nhất tôi không lường trước.

18. Anh không thể lường trước được điều đó đâu.

19. Thuốc ngừa đã gây ra hiệu ứng không lường trước.

20. Chúng ta gặp phải những khó khăn không lường trước.

21. (1) Lường trước và tránh những tình huống nguy hiểm.

22. Bởi T-Virus có tác dụng phụ không lường trước.

23. Mọi chuyện đã lường trước, diễn ra khá tốt đẹp.

24. MT: Robots không thể lường trước hành động của con người

25. Lường trước những trở ngại và dự tính cách vượt qua.

26. Một người không bao giờ lường trước được công việc của mình.

27. Có lẽ là vì ta lường trước mình sắp bị cướp mất.

28. Thời tiết của Tehran đôi khi có thể không lường trước được.

29. Nhưng chúng tôi cũng nhận được một hệ quả không lường trước.

30. Hamlet không lường trước được âm mưu thâm độc của kẻ thù.

31. Chúng ta không thể lường trước cũng như thoát khỏi được nó.

32. Ở Green Mile này không thể lường trước chuyện gì xảy ra.

33. Điều đó hoàn toàn không phải là điều tôi đã lường trước.

34. Tương lai, như chúng ta đã biết, là không lường trước được.

35. Đó không phải là câu trả lời mà tôi đã lường trước.

36. "Hãy làm một động tác bất ngờ, phá phách, không lường trước.

37. Bằng cách lường trước vấn đề, bạn sẽ sẵn sàng để đối phó.

38. Chúng ta không lường trước được nên tỷ mới ra nông nỗi này.

39. Bí quyết là lường trước sự việc và dự tính cách ứng phó.

40. Ta đã không lường trước được ngày đó Maseo Yamashiro xuất hiện ở đây.

41. Điều gì đó không lường trước được xảy ra làm anh ấy không thể...

42. Giờ chính là lúc cô nên bàn về việc lường trước rủi ro nhỉ.

43. Cổ họng ông ta xẹp lại bởi một nguyên nhân ta đã lường trước.

44. Không thể lường trước được cậu ta sẽ phản ứng như thế nào đâu.

45. Đó là cách tự bảo vệ mình khỏi những thiệt hại không lường trước được .

46. Sherrie thầm co rúm trong dạ, lường trước chính xác phản ứng của mẹ cô.

47. Đúng như đã lường trước, chỉ vài tiếng sau, họ bị cảnh sát chặn lại.

48. Vậy một lần nữa, sự không lường trước được cũng chính là sự thô sơ.

49. Những sự tấn công tàn khốc của vi khuẩn thường ít khi lường trước được.

50. Trong quá trình giao chiến, liên minh thay đổi nhanh chóng và khó lường trước.