líu quíu in Vietnamese

líu quíu
[líu quíu]
be in great confusion

Use "líu quíu" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "líu quíu" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "líu quíu", or refer to the context using the word "líu quíu" in the Vietnamese Dictionary.

1. Pha Líu Lưỡi.

2. ( Tiếng chim líu lo )

3. Hắn đã hót líu lo.

4. Tin nhắn thoại líu nhíu

5. Tôi sẽ không dính líu.

6. Vì dính líu với Strelnikov.

7. Đâu có dính líu đến ta

8. Dính líu đến những lực nào?

9. Không dính líu đến chính trị.

10. Sao cô lại dính líu vào?

11. Tự dính líu vào chuyện này.

12. Ai không dính líu đến chính trị?

13. Bằng cách dính líu với Hội Vô Diện?

14. Chúng hót như tiếng sáo và líu lo.

15. Cả đời ta bị tật líu lưỡi.

16. Còn ai dính líu tới chuyện này nữa?

17. Không nên để dính líu tới người khác.

18. Mặt trời chiếu rọi, chim chóc líu lo.

19. Sự dính líu của họ giúp giảm chi phí.

20. Gray từng nhiều lần dính líu đến pháp luật.

21. À vâng, tôi hơi bị líu lưỡi vì...

22. Tôi không dính líu đến việc của anh ta.

23. Tôi không cần biết.Chắc chắn hắn có dính líu

24. Ngươi kết tội ta dính líu tới vụ này?

25. Chắc hắn bị dính líu gì lớn hơn rồi.