làm càn in Vietnamese

làm càn
[làm càn]
xem làm ẩu

Use "làm càn" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "làm càn" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "làm càn", or refer to the context using the word "làm càn" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hắn ta đang muốn làm càn đấy

2. Không được làm càn trong dinh cơ của ta!

3. Ngày nay có viên Tư không Tào Tháo làm càn.

4. Trần Thất, cậu tưởng mình là quản đốc thì có thể làm càn sao?

5. Kiêu binh ở kinh thành cậy có công lập Trịnh Tông nên ngang ngược làm càn.