không màng in Vietnamese

không màng
[không màng]
not to be interested in somebody/something; to feel no interest in somebody/something; to make light of something; to think nothing of something
không màng tiền tài và danh vọng
to make light of wealth and honours; to think nothing of wealth and honours

Use "không màng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "không màng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "không màng", or refer to the context using the word "không màng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Chúng không màng đến con mèo

2. Dù có chết cũng không màng

3. Chúng không màng đến con mèo.

4. Không, màng ngoài tim đang xuất huyết.

5. Chúng khó chơi, vì không màng đến tiền.

6. Tôi không màng nó có ướt hay không.

7. Ta không màng đến những thứ sáo rỗng đâu.

8. Không màng đến chuyện anh vào sâu bao nhiêu.

9. Kara đã cứu tôi mà không màng tới danh phẩm.

10. Không màng tới thứ gì khác trừ những thứ đó.

11. ManX có thể được liên kết màng hoặc không màng.

12. Tuy nhiên, rất ít người hoàn toàn không màng đến chúng.

13. Không màng lợi riêng vì mình đây tôi tớ của Cha;

14. Không màng lợi riêng vì mình đây lính chiến của Cha;

15. Đó là một cô gái hồn nhiên không màng tới thế giới

16. Cô không màng gì đến danh dự và uy tín của cháu tôi?

17. 13 Khốn cho kẻ xây cung điện nhưng không màng sự công chính,

18. Tôi chẳng còn thiết sống và cũng không màng cải thiện đời sống.

19. Nếu Delilah không màng, tại sao chúng ta lại lồng lộn lên?

20. Cầu lợi quốc gia, sinh tử dĩ chi ( vì nước nhà không màng bản thân )

21. Kiệt chỉ quan tâm đến hưởng lạc, không màng tới khổ cực của dân gian.

22. Cơ cấu kinh tế thế giới vẫn không màng đến hàng triệu người nghèo.

23. Họ không màng đến những tiêu chuẩn và đòi hỏi công chính của ngài.

24. Nhiều cô gái theo đuổi anh nhưng anh không màng tới mà chỉ thích mỗi mình”.

25. Đức Chúa Trời ghét những kẻ bạo động không màng tới hạnh phúc người khác.

26. Tôi không màng tới những thứ kia nhưng chắc tôi sẽ nhớ con ngựa nâu đó.

27. Ai dính líu tới bạo lực sẽ bị xử phạt không màng tới đức tin của họ.

28. Hãy nhớ rằng quan điểm vị kỷ này không màng đến các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

29. Khi đó, tôi chỉ nghĩ tới những gì mình muốn, không màng tới những gì mình đang có.

30. Hồi thứ chín mươi sáu: Khấu viên ngoại mừng đãi cao tăng - Đường trưởng lão không màng phú quý.

31. Họ đãi nhau như bạn bè thật tình, không màng đến quốc tịch, nòi giống hoặc địa vị xã hội.

32. Những sự gian truân làm ông không màng ăn uống, và các ngày của ông đều đầy sự buồn thảm.

33. Người mẹ nói: “Tôi cố tình buông rơi đứa bé bởi vì chồng tôi không màng gì đến gia đình nữa”.

34. Các binh lính Serb cho thấy họ hoàn toàn không màng đến người Bosniak, và đặc biệt là phụ nữ Bosniak.

35. Những người khác không màng tới Chúa Giê-su vì lẽ những gì môn đồ tự xưng theo ngài đã làm.

36. và là một trong những người không màng tới chi phí, dám theo ánh sáng truy đuổi quân phản loạn Spartacus.

37. Họ làm bất cứ điều gì có lợi nhất cho quốc gia họ mà không màng hay ít quan tâm đến người khác.

38. Một số cha mẹ đã để bị lôi cuốn bởi phong tục nuôi nấng con cái mà không màng gì đến hậu quả.

39. Hắn đã bắt cóc một Chủ Vòng Thời Gian... mà không màng đến việc liệu cô ấy có sống được sau khi thí nghiệm.

40. Một người kiêu ngạo xem mình hơn người khác, và thường thích thú khi khoe khoang mà không màng đến cảm xúc của người khác.

41. Chúng ta đóng thuế, bỏ phiếu định kỳ, chứng kiến những người được chúng ta bầu làm đặt mà ít nhiều không màng đến chúng ta.

42. Như vậy, không có Nhân-chứng Giê-hô-va nào lãnh lương để phụng sự Đức Chúa Trời, và họ cũng không màng đến lương bổng.

43. Hiển nhiên các thủy thủ cố cứu mạng sống mình không màng đến những người mà họ bỏ lại trên tàu, không rành việc lái tàu.

44. Sự tương phản là người này là người bảo vệ luật của con người không màng tới mọi quy luật bất thành văn của thần thánh:

45. Con hỏi câu hỏi đó chưa hay con tin những quý ông này... không màng tới lòng yêu nước và tài sản lớn lao của con.

46. Chúng ta không thể nào quay lưng lại không màng đến bất cứ sự hiểu biết nào mà Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta.

47. Người lớn thì ung dung nói chuyện vớ vẩn, không màng đến các đứa trẻ đang đứng đợi cho đến khi họ chịu cho phép chúng chào hỏi.

48. Tôi chợt tỉnh ngộ, nhận ra rằng mình chỉ lo theo đuổi thú vui riêng, không màng đến việc Đức Chúa Trời muốn tôi sống thế nào.

49. Họ không biết xấu hổ mà buông lung vào đủ mọi thứ thú vui, không màng đến ảnh hưởng do hành vi của họ gây ra trên người khác.

50. Thế gian này cố tình không màng tới Đức Giê-hô-va trong mọi dự tính của họ, và chỉ tin cậy nơi khả năng và hoạch định của mình.