không đặng in Vietnamese

không đặng
[không đặng]
may not, cannot

Use "không đặng" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "không đặng" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "không đặng", or refer to the context using the word "không đặng" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ông đã bốn lần nói với những kẻ chống đối: “[Ta] xuống không đặng.

2. Vì nếu chúng nó không làm điều ác, thì ngủ không đặng; bằng chưa gây cho người nào vấp-phạm, thì giấc-ngủ bị cất khỏi chúng nó.

3. Vị Vua khôn ngoan Sa-lô-môn nói: “Kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn”.

4. Trong sách Truyền-đạo, Sa-lô-môn cũng viết: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn”.

5. “Kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội [“chuyện bất trắc”, NW] xảy đến cho mọi người”.—Truyền-đạo 9:11.

6. Sa-lô-môn cũng nói: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ-làng chẳng được cuộc chạy-đua, người mạnh-sức chẳng được thắng-trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội xảy đến cho mọi người” (Truyền-đạo 9:11).

7. Một người viết Kinh Thánh giải thích cách đây hàng ngàn năm: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội xảy đến cho mọi người”.—Truyền-đạo 9:11.

8. 3 Ngay cả những tôi tớ thật của Đức Giê-hô-va cảm nghiệm được sự chân thật của lời ghi nơi Truyền-đạo 9:11: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ làng chẳng được cuộc chạy đua, người mạnh sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội xảy đến cho mọi người”.

9. 12 Sau khi đã quan sát những việc đã thật sự xảy ra hàng ngày, người viết sách Truyền-đạo trong Kinh-thánh nói: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ-làng chẳng được cuộc chạy-đua, người mạnh-sức chẳng được thắng-trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của-cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội [việc bất ngờ] xảy đến cho mọi người” (Truyền-đạo 9:11).

10. Ngoại trừ những trường hợp mà Đức Giê-hô-va can thiệp để thực hiện ý muốn của Ngài, đời sống hằng ngày của loài người đã tỏ ra đúng theo nguyên tắc này của Kinh-thánh: “Ta xây lại thấy dưới mặt trời có kẻ lẹ-làng chẳng được cuộc chạy-đua, người mạnh-sức chẳng được thắng trận, kẻ khôn-ngoan không đặng bánh, kẻ thông-sáng chẳng hưởng của cải, và người khôn-khéo chẳng được ơn; vì thời-thế và cơ-hội xảy đến cho mọi người” (Truyền-đạo 9:11).