không đáng kể in Vietnamese

không đáng kể
[không đáng kể]
not worth considering; trivial; unimportant; negligible; inappreciable; insignificant

Use "không đáng kể" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "không đáng kể" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "không đáng kể", or refer to the context using the word "không đáng kể" in the Vietnamese Dictionary.

1. Khoáng sản: Không đáng kể.

2. Chính phủ cho là không đáng kể.

3. Các dưỡng chất khác không đáng kể.

4. Tuy nhiên, các kết quả là không đáng kể.

5. Tỷ trọng doanh nghiệp hợp danh không đáng kể.

6. Cũng có thói xấu đấy... nhưng không đáng kể.

7. Số lượng lúa nếp gieo trồng không đáng kể.

8. Dạy học ở Mỹ: Hiệu quả không đáng kể.

9. Chính phủ cho rằng những người này không đáng kể.

10. Chính phủ xem những người này là không đáng kể.

11. Tội phạm mà chính phủ coi là không đáng kể.

12. Ngân sách cho các trường tư thục là không đáng kể.

13. Nó bị bắn trả trúng đích, nhưng hư hại không đáng kể.

14. Song, phải chăng những vấn đề ấy thật sự không đáng kể?

15. số bạn tình có tăng một chút, nhưng cũng không đáng kể.

16. Sự phồn thịnh của nó không đáng kể so với Hà Lan.

17. Xuất khẩu toàn thế giới của hóa chất này là không đáng kể.

18. Sự khác biệt chỉ một vài micrôn có vẻ như không đáng kể.

19. Trong thực tế, quyền giám sát của Viện Thứ dân là không đáng kể.

20. Cũng có một phần không đáng kể của tỉnh Halland bên trong hạt này.

21. Ngành kế toán thay đổi không đáng kể trong vài thế kỷ tiếp theo .

22. Thương vong không đáng kể, nhưng không may, không thể cứu được con tầu Enterprise.

23. Tỉ lệ kẻ đốt phá khác trong 1 thị trấn nhỏ hầu như không đáng kể.

24. John đã tác động đến cả quần đảo Hawaii và đảo Johnston, tuy nhiên không đáng kể.

25. Thế nhưng những khốn khó ấy sẽ trở nên không đáng kể khi “hoạn-nạn lớn” đến.

26. Đôi khi cá nhám mang xếp được bán hoặc chế biến bột cá nhưng không đáng kể.

27. Hai quả đạn pháo khác không kích nổ và chỉ gây những hư hại không đáng kể.

28. Một số sự lựa chọn thì không đáng kể, một số thì có ảnh hưởng sâu rộng.

29. Mô hình đặc biệt phù hợp với phần mềm vì chi phí phân phối không đáng kể.

30. Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà kinh tế Mỹ đóng vai trò không đáng kể.

31. Dầu ô-liu cũng làm giảm nhẹ sự hình thành chất PhIP, nhưng hầu như không đáng kể.

32. ví dụ, da của chúng ta thay đổi màu sắc không đáng kể khi máu chảy dưới nó.

33. Đối với Pháp, mặc dù giành thắng lợi trước đó tại Frauenfeld, thành công là không đáng kể.

34. Dầu ô- liu cũng làm giảm nhẹ sự hình thành chất PhIP, nhưng hầu như không đáng kể.

35. Đồ tắm nam, được phát triển và chỉ thay đổi không đáng kể trong nhiều thế kỷ qua.

36. Họ kết luận rằng việc giải phóng năng lượng hạt nhân có thể đã là không đáng kể.

37. Trong khu vực này có những khác biệt ngôn ngữ nhỏ không đáng kể giữa gần như mọi làng.

38. Nhìn chung, những phân đoạn lưu lượng truy cập này nhỏ và không đáng kể về mặt thống kê.

39. Nhưng ổn định kinh tế vĩ mô vẫn được duy trì và sức ép lạm phát không đáng kể.

40. Chẳng lấy làm lạ khi tỷ lệ tìm lại được không đáng kể, chỉ 15 phần trăm mà thôi.

41. Trong sóng biển, hiệu ứng căng bề mặt là không đáng kể đối với bước sóng trên một vài decimetres.

42. Vào năm 15 CN, Germanicus đem quân đi đánh người hùng của Đức là Arminius và thắng không đáng kể.

43. Tuy nhiên , các giao dịch kỳ hạn 6 tháng , 9 tháng và trên 12 tháng phát sinh không đáng kể .

44. Tính không thận trọng hoặc thờ ơ dường như không đáng kể thì có thể dẫn đến những vấn đề lớn.

45. Thật vậy, khi xảy ra, các kinh nghiệm này thường dường như không đáng kể và thậm chí còn bình thường nữa.

46. Đáng buồn hơn, chúng không đáng kể so với những tin về nạn thanh lọc chủng tộc, diệt chủng và khủng bố.

47. Vì thế, đừng gạt qua những ý nghĩ và khuynh hướng vô luân như thể đó là những điều không đáng kể.

48. Đầu tiên, chúng ta dành nhiều nỗ lực tìm kiếm. Và chỉ dành một số tiền không đáng kể cho việc này.

49. Việc này nhất định là tương đối đáng sợ, so với năm vạn lượng bạc trắng còn nhỏ bé không đáng kể.

50. Quy mô của tác động sinh thái có thể hoặc có thể không đáng kể, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.