khách không mời mà đến in Vietnamese

khách không mời mà đến
[khách không mời mà đến]
unwelcome/unexpected/uninvited guest; gatecrasher; intruder

Use "khách không mời mà đến" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "khách không mời mà đến" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "khách không mời mà đến", or refer to the context using the word "khách không mời mà đến" in the Vietnamese Dictionary.

1. Lại là khách không mời mà đến.

2. Chính là khách không mời mà đến.

3. Mày sợ khách không mời mà đến... nên mang vũ khí như thế hả

4. Khi đi rao giảng từng nhà, chúng ta là khách không mời mà đến.

5. Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp có những “vị khách” không mời mà đến.

6. Sau một Buổi học Tháp Canh vào tối thứ hai, chúng tôi có một vị khách không mời mà đến.

7. Tôi ngưỡng mộ công việc của ông, như tôi không bao giờ muốn làm một người khách không mời mà đến.