kẽ lá in Vietnamese

kẽ lá
[kẽ lá]
danh từ
space between leaves

Use "kẽ lá" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "kẽ lá" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "kẽ lá", or refer to the context using the word "kẽ lá" in the Vietnamese Dictionary.

1. Hoa mọc ở kẽ lá đơn độc hay thành đôi.

2. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá nơi có bóng râm?