hớt tay trên in Vietnamese

Hớt tay trên nghĩa là lấy trước người khác.
Hớt ở đây là lấy, lấy một cách nhẹ nhàng.
Tuy nhiên ý nghĩa khi sử dụng nó không đơn thuần như vậy, nó thường được sử dụng để ám chỉ sự 'lấy trộm' hoặc 'tranh chấp'.
Đồng nghĩa: nẫng tay trên, phổng tay trên.
[hớt tay trên]
get the upper hand (of)

Use "hớt tay trên" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hớt tay trên" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hớt tay trên", or refer to the context using the word "hớt tay trên" in the Vietnamese Dictionary.

1. "Tôi lại bị hớt tay trên

2. "Tôi lại bị hớt tay trên.

3. Tôi lại bị hớt tay trên

4. Cô ả đó hớt tay trên của tôi.

5. Tôi sắp đạt được rồi mà vẫn bị anh ta hớt tay trên mất.

6. Ông hớt tay trên của các bậc tiền bối để mau hoàn thành điều ông có thể làm

7. Sau đó hai anh em gặp Bela Talbot, một kẻ "siêu trộm" chuyên "hớt tay trên" và bán lại những món đồ ma thuật.

8. Sarah cho rằng Abigail đã hớt tay trên trong việc lấy lòng Nữ vương, viết rằng:"Tôi không bao giờ nghĩ rằng những việc làm như vậy của Người là phù hợp cho một Nữ vương vĩ đại.

9. Bạn đã bao giờ bị " hớt tay trên " ở bãi đỗ xe, đèn hiệu bật lên bạn chỉ còn cách chỗ đậu quen thuộc một cái phanh cuối thì một kẻ lao đến chiếm lấy chỗ đó ngay trước mũi bạn?

10. Ông ta đã giành được lòng trung thành của chúng ta cho những gì có giá trị, hớt tay trên những món tiền ông có thể hớt; giữ cho chúng ta không một lần nữa lệ thuộc vào Giáo hội Roma.