hồ ngôn loạn ngữ in Vietnamese

hồ ngôn loạn ngữ
[hồ ngôn loạn ngữ]
speak at random

Use "hồ ngôn loạn ngữ" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hồ ngôn loạn ngữ" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hồ ngôn loạn ngữ", or refer to the context using the word "hồ ngôn loạn ngữ" in the Vietnamese Dictionary.

1. Ngôn ngữ của hồ sơ thanh toán tùy thuộc vào cài đặt ngôn ngữ trên trình duyệt web của bạn.

2. Người Việt Nam gọi theo ngôn ngữ của mình là đàn hồ.

3. Để thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho hồ sơ thanh toán, hãy thay đổi cài đặt ngôn ngữ cho trình duyệt của bạn.

4. Chúng tôi cần bắt đầu xây dựng 1 hồ sơ ngôn ngữ học.

5. Twa Mbote (Bambote) phía tây bắc hồ Tanganyika nói một ngôn ngữ D20.

6. Mất ngôn ngữ xảy ra khi ngôn ngữ không còn người bản ngữ và trở thành "ngôn ngữ chết".

7. Không được loạn ngôn!

8. Ngôn ngữ: Mông Cổ, Nga và nhóm ngôn ngữ Turk

9. YouTube xác định hồ sơ ngôn ngữ của người xem bằng cách xem xét các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như ngôn ngữ giao diện và lịch sử xem của họ.

10. Ngôn ngữ: Tiếng Bahasa Indonesia cùng với hàng trăm ngôn ngữ và phương ngữ

11. Ngôn ngữ đó gần với ngôn ngữ của nhà thơ.

12. Ngôn ngữ học tâm lý và ngôn ngữ học thần kinh liên kết y học với ngôn ngữ học.

13. Xác Chết Loạn Giang Hồ 18.

14. Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra hồ sơ về ngôn ngữ trang web của bạn trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức trong phần Chi tiết > Ngôn ngữ.

15. Ngôn ngữ của Nga gồm rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.

16. Ngôn ngữ học lịch sử hay Ngôn ngữ học lịch đại, môn nghiên cứu sự thay đổi trong ngôn ngữ.

17. Ngôn ngữ: Quốc ngữ Trung Quốc.

18. Nhóm ngôn ngữ Samoyed bắt nguồn từ một ngôn ngữ tổ tiên chung được gọi là ngôn ngữ Samoyed nguyên thủy.

19. Từ vựng được kiểm soát Ngôn ngữ Creole Ngôn ngữ LGML Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) ^ Lyons, John (1991).

20. Do đó, các ngôn ngữ này được gọi là "ngôn ngữ N" hoặc "phương ngữ Y".

21. Chọn ngôn ngữ của chủ nhà từ mục “Đọc trong ngôn ngữ”.

22. Những từ điển song ngữ này dịch nghĩa một ngôn ngữ sang một ngôn ngữ khác.

23. Ngôn ngữ chính thức Ngôn ngữ quốc gia Văn bản chính thức

24. Ngôn ngữ hiển thị là ngôn ngữ bạn thấy trong Google Ads.

25. Ngôn ngữ phải ở dạng Mã ngôn ngữ (2 hoặc 3 chữ).