hùn tiền in Vietnamese

hùn tiền
[hùn tiền]
to contribute one's share

Use "hùn tiền" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "hùn tiền" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hùn tiền", or refer to the context using the word "hùn tiền" in the Vietnamese Dictionary.

1. Sao mình không hùn tiền lại mua một cái cửa sổ khác?

2. Chúng tôi đã hùn tiền lại và mua cho cậu chiếc xe đẩy này.

3. Chúng tôi đã hùn tiền lại và mua cho cậu chiếc xe đẩy này

4. Có lẽ điều tốt cho sự đoàn kết trong gia đình là mọi người hùn tiền vào ngân quĩ chung để cùng làm một công việc nào đó—đi chơi chung đây đó, mua vật dụng cần thiết và thích thú nào đó để dùng trong nhà hoặc đóng góp để ủng hộ hội thánh tín đồ đấng Christ.