guộc in Vietnamese

guộc
[guộc]
clew

Use "guộc" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "guộc" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "guộc", or refer to the context using the word "guộc" in the Vietnamese Dictionary.

1. Trông họ gầy guộc và yếu ớt quá, Gallegher.

2. Đó là câu hỏi dành cho những kẻ thông thái gầy guộc.

3. Rồi trẫm thấy bảy con bò rất gầy guộc và xấu xí.

4. Người ta gọi chúng ta là nặng nề, gầy guộc, râu dài.

5. Tào Tháo tìm đến hỏi dò: Vì sao ông Dương gầy guộc thế?

6. Đó là Snaut gầy guộc với thái độ vừa diễu cợt vừa chân thành.

7. Còn đàn chiên gầy guộc trong chỗ khô hạn thì có ý nghĩa ngược lại.

8. Nhìn cái cây gầy guộc, trụi lá, tôi ngờ nó sẽ không bao giờ ra quả nữa.

9. Gã mặc lên bộ giáp cũ kĩ, cưỡi con chiến mã gầy guộc, và rời làng đi tìm kiếm vinh quang.

10. Chúng tôi gọi thời gian chúng tôi sống ở đó là thời kỳ bảy con bò gầy guộc (Sáng-thế Ký 41:3).

11. Trong giấc mơ đầu tiên, Pha-ra-ôn nhìn thấy bảy con bò mập mạp xuất hiện, và theo sau chúng là bảy con bò gầy guộc.

12. 'Cuối cùng, vì kiệt sức, thân thể gầy guộc của bà đã bị ảnh hưởng của bệnh tiểu đường, bà qua đời lúc sáu mươi bảy tuổi.

13. Bảy con bò mập mạp và bảy gié lúa tròn trịa nghĩa là bảy năm, và bảy con bò gầy guộc và bảy gié lúa lép xẹp nghĩa là bảy năm khác.

14. Rất có thể bạn đã từng thấy hình ảnh kinh khủng chụp những người đàn ông, đàn bà và trẻ con gầy guộc đáng sợ ở Đông Phi Châu.

15. Các con bò mập và nhánh lúa tốt tượng trưng cho bảy năm bội thu ở Ai Cập, còn những con bò gầy guộc và nhánh lúa lép tượng trưng cho bảy năm đói kém theo sau bảy năm bội thu.