giang sơn gấm vóc in Vietnamese

giang sơn gấm vóc
[giang sơn gấm vóc]
beautiful country

Use "giang sơn gấm vóc" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giang sơn gấm vóc" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giang sơn gấm vóc", or refer to the context using the word "giang sơn gấm vóc" in the Vietnamese Dictionary.

1. Việt Nam gấm vóc.

2. Cậu được sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, cậu Queen.

3. Phi tần bình thường cũng không được dùng đồ trang điểm, không được mặc y phục gấm vóc.

4. Vì đức vua và giang sơn.

5. Anh hùng nào giang sơn nấy.

6. Giang sơn cũng là của ta

7. Giang Sơn Đại Hữu Nhân Tài Xuất.

8. Tại Thái Sơn, Bắc Giang là 30ha.

9. Đều là vì giang sơn Đại Hán.

10. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

11. Thời Ngũ Đại đổi thành huyện Giang Sơn.

12. Vì giang sơn Ngươi không từ thủ đoạn nào cả

13. Đến lúc đó, giang sơn trước đều thuộc về chúng ta.

14. Sau khi hai người Tống Giang được quân Lương Sơn Bạc cứu thoát thì Tống Giang muốn trả thù.

15. Tầng Giang Sơn kéo dài đến khoảng 489.5 triệu năm trước.

16. Yêu cầu Chính phủ kiên quyết bảo vệ giang sơn tổ quốc.

17. Bướm gấm (họ Papilionidae)

18. Ngô Sơn Đỉnh sinh năm 2001, người Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

19. Ông dành cả cuộc đời để dành từng tấc đất của giang sơn.

20. Các học sinh khác của trường Giang Sơn đã sống sót qua vụ tai nạn.

21. Bước vào vùng Lương Sơn thì hưng thịnh, đến khi gặp Tống Giang là kết thúc).

22. Ái khanh lao tâm lao lực bảo vệ giang sơn Tất nhiên phải thưởng cho bảo đao

23. Núi Sập tức Thoại Sơn (An Giang). kênh Thoại Hà, đoạn chảy qua thị trấn Núi Sập.

24. Chi Báo gấm (danh pháp khoa học: Neofelis) là một chi trong phân họ Báo (Pantherinae) chứa 2 loài, là báo gấm (N. nebulosa) và báo gấm Borneo (N. diardi).

25. Trăn gấm là loài bò sát đẻ trứng.