giải rút in Vietnamese

Giải rút hay dải rút nghĩa là dây luồn vào cạo quần hoặc váy để giữ cố định trên thân người tránh khỏi bị tuột

Use "giải rút" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giải rút" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giải rút", or refer to the context using the word "giải rút" in the Vietnamese Dictionary.

1. Giải pháp một lần nữa rút lại.

2. Bahrain và Uzbekistan rút lui trước giải.

3. Cambridge Regional College rút lui và sau đó giải thể cuối mùa giải.

4. Pollokshaws Athletic rút lui trước khi giải diễn ra.

5. Bản mẫu:Thê:nft rút lui trước khi giải diễn ra.

6. 3: Maroc có vẻ đã rút lui khỏi giải.

7. Mynydd Isa và Glantraeth đều rút khỏi giải đấu.

8. Brunei và Lào cũng đã rút lui khỏi giải đấu.

9. Jeonju Ongoeul FC rút lui và hiện đã giải thể.

10. Rút lui đột ngột và không có lời giải thích sao.

11. Newcastle Emlyn rút khỏi giải mà không thi đấu trận nào.

12. Vua nói giải hòa, rồi bảo Thủ Độ rút quân về.

13. Có gì có thể giải thích tại sao gia đình rút lui không?

14. Đội được tham gia giải đấu năm 2008, nhưng sau đó rút lui.

15. Lọt vào danh sách rút gọn đề cử giải Fields những 4 lần rồi.

16. Đến 11 giờ trưa, toàn bộ lực lượng quân Giải phóng phải rút ra.

17. Erik Munk đem quân từ Bergen tới giải vây, quân Thụy Điển rút lui.

18. Giải được thành lập năm 1998 khi nó rút khỏi Scottish Football League (SFL).

19. Lời giải thích này sau đó được rút lại phần lớn là do phần cứng.

20. CLB vô địch ở mùa đầu tiên, nhưng lại rút lui cuối mùa giải 1922–23.

21. Sau đó nó cố giải thích và lược bớt các mô hình tự rút ra đó.

22. Seungri tuyên bố rút lui khỏi ngành giải trí vào ngày 11 tháng 3 năm 2019.

23. Eric Maxim Choupo-Moting cũng quyết định rút khỏi giải ngày 3 tháng 1 năm 2017.

24. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2010, Carlsen tuyên bố anh sẽ rút lui khỏi Giải Candidates.

25. Nếu tìm được một giải pháp hòa bình thì hạm đội sẽ được rút về ngay lập tức.