giương buồm in Vietnamese

giương buồm
[giương buồm]
to hoist a sail

Use "giương buồm" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giương buồm" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giương buồm", or refer to the context using the word "giương buồm" in the Vietnamese Dictionary.

1. Giương buồm lên!

2. Giương buồm lên.

3. Sáng mai giương buồm.

4. Giương buồm!Chân trời đâu?

5. Đang giương buồm nạp năng lượng.

6. Giương buồm lên và dọn dẹp ngay đi

7. Không thể nào giữ cột buồm hoặc giương buồm.

8. Cứ giương buồm lên và sẵn sàng đón nhận.

9. Hoặc giương buồm khắp biển mà không có thủy triều

10. Vậy họ lên thuyền và giương buồm sang bên kia hồ.

11. Môn đồ lên thuyền và bắt đầu giương buồm băng qua biển.

12. Khi gió đang thổi rất mạnh, thật vô nghĩa nếu giương buồm ngược gió.

13. Ông giương buồm khởi hành từ Puerto Rico với hy vọng đến được đảo Bimini.

14. Chỉ có một cách để nói chuyện có thật hay không....... là giương buồm đến đó

15. CON THUYỀN giương buồm rời Tây Ban Nha để đến bán đảo Ý vào đầu thế kỷ 16.

16. Khi chăn một đàn cá hoặc mực, cá buồm giương buồm để làm cho chúng trông to lớn hơn.

17. Những người Frank này kiểm soát cửa sông Rhine, ngăn cản kế hoạch giương buồm vượt biển đánh Carausius.

18. Nhưng cũng có những người khác can đảm gạt bỏ sợ hãi giương buồm ra tận đại dương bao la.

19. 8,000 lính Unsullied, 2,000 lính Second Sons Giương buồm tới vịnh Hắc Thủy rồi bất ngờ đột phá cổng thành.

20. Tuy vậy Giu-lơ đã không chịu nghe lời cảnh cáo của Phao-lô là đừng giương buồm ra khỏi Mỹ-Cảng.

21. Những hột giống chia rẽ đã được gieo ra ngay cả trước khi các giáo sĩ giương buồm để đi đến Phi Châu.

22. Sau bữa điểm tâm ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu giương buồm để đi xem kỹ hơn một số hang động trong vùng.

23. Mặc dù tình thế rất gấp, Nelson phải đợi đến ngày 17 tháng 9 khi tàu HMS Victory của ông sẵn sàng giương buồm.

24. Họ giương buồm ra đi từ Sê-sa-rê, một hải cảng ở tây bắc thành Giê-ru-sa-lem là tổng hành dinh cho quân lính La-mã.

25. Sau khi giảng dạy đám đông xong, Chúa Giê Su và các môn đồ của Ngài giương buồm đến bờ biển phía đông của Biển Ga Li Lê.

26. 6 Và này, có nhiều người Nê Phi lên tàu và giương buồm ra đi với nhiều lương thực và vợ con mình; họ lấy lộ trình theo hướng bắc.

27. 19 Ê-sai nói với kẻ thù dân sự trung thành của Đức Giê-hô-va: “Những dây của ngươi đã cởi ra, không thể chằng chân cột và giương buồm được.

28. Nhưng khi Bougainville giương buồm hướng về Thái Bình Dương vào tháng 12 năm 1766, động cơ chính của ông là thám hiểm, chinh phục những thuộc địa mới và mở ra những thị trường mới.