giơ tay in Vietnamese

giơ tay hay dơ tay là đúng?
Trả lời:
Giơ tay là động từ: giơ tay lên cao, giơ tay vẫy xe....
Dơ: dơ bẩn (dơ tay gần như không mấy khi được sử dụng)

[giơ tay]
to put up one's hand; to raise one's hand
Giơ tay trước khi phát biểu
To put up/raise one's hand before speaking

Use "giơ tay" in a sentence

Below are sample sentences containing the word "giơ tay" from the Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "giơ tay", or refer to the context using the word "giơ tay" in the Vietnamese Dictionary.

1. Mau giơ tay lên, giơ tay lên, mấy tên phá phách này.

2. Giơ tay ra!

3. Giơ tay lên!

4. Giơ tay lên.

5. Hãy giơ tay lên.

6. Giơ tay cao lên.

7. Giơ tay lên cao!

8. Mau giơ tay lên

9. Hai người giơ tay.

10. Mau giơ tay lên!

11. Giơ tay lên nhanh

12. Thủy thủ, giơ tay lên!

13. Còn ai giơ tay không?

14. Không ai giơ tay cả.

15. Làm ơn giơ tay lên.

16. Đứng yên đó Giơ tay lên

17. Ông giơ tay ra đỡ bà.

18. Và tất cả giơ tay lên.

19. Dược thì giơ tay ra nào

20. Bước ra và giơ tay lên.

21. Bước ra và giơ tay lên!

22. Giơ tay nào, nâng cằm lên.

23. Ngài bảo người ấy giơ tay ra.

24. Các bạn không cần phải giơ tay.

25. Yên lặng. Giơ tay lên đầu đi.

26. Và tất cả họ giơ tay lên.

27. những người giơ tay lên ngang trời,

28. Tất cả họ đều giơ tay lên.

29. Tôi đang giơ tay vẫy cụ Dumbledore.

30. Giơ tay lên, quay lại từ từ.

31. Tôi -- bạn vừa giơ tay phải không?

32. Giơ tay lên nếu bạn thấy cá heo.

33. Nhanh nào, tất cả giơ tay lên nào!

34. Được rồi, hãy biểu quyết bằng giơ tay.

35. Giơ tay ngài ra để diệt trừ tôi!

36. Cảm ơn bạn đằng kia đã giơ tay.

37. Giơ tay lên nếu bạn tuổi Tỵ nào.

38. Giơ tay lên không tôi bắn vỡ sọ.

39. 11 Ngài đã giơ tay ra trên biển,

40. 2 bạn trẻ, cùng giơ tay lên cao!

41. Giơ tay lên Bước lùi vào phía trong!

42. Giơ tay lên và đi ra khỏi đây

43. Tôi nghĩ cách nhanh nhất là giơ tay.

44. Giơ tay lên đầu không là tôi bắn

45. Chúa Giê-su bảo ông giơ tay ra.

46. Hoàng đế giơ tay lên trán mà lạy tạ.

47. Vua đã giơ tay cho những kẻ nhạo báng.

48. Tôi học được rằng tôi phải luôn giơ tay. "

49. Tự giơ tay khi tôi hỏi, " ai thích Ross? "

50. Ông MacGuire, ông vui lòng giơ tay phải lên.